Warning
This page is located in archive.

Implementace databázového klienta

Pro přístup do databáze lze v Javě použít

 • rozhraní JDBC zprostředkovávající komunikaci mezi klientem a databázovým serverem
 • Persistent API provádějící mapování z relační databáze do objektového návrhu
 • JPQL - technologie na pomezí výše zmíněných

JDBC

Objekt zajišťující připojení k databázi
import java.sql.*;
public class DatabaseConnection
{
 private static final String CONNECTION = //"jdbc:postgresql://SERVER:PORT/DATABASE";
 private static final String USERNAME = // USERNAME
 private static final String PASSWORD = // HESLO
 private Connection conn;
 public DatabaseConnection() throws ClassNotFoundException, SQLException
 {  /** Creates a new instance of DatabaseConnection */
   Class.forName("org.postgresql.Driver");
   this.conn = DriverManager.getConnection(CONNECTION, USERNAME, PASSWORD);
 }
 public Connection getConnection()
 {
   return this.conn;
 }
}
Objekt zajišťující operace nad databází
public class Storage {
 private static Storage storage = null;
 private Connection con;
 protected Storage() throws ClassNotFoundException, SQLException {
   DatabaseConnection dbconn = new DatabaseConnection();
   con = dbconn.getConnection();
 }
 public static Storage getInstance() throws ClassNotFoundException, SQLException {
   if (storage == null) {
     storage = new Storage();
   }
   return storage;
 }
 public List<Department> getAllDepartments() throws SQLException {
   List<Department> list = new ArrayList<Department>();
   Statement st = con.createStatement();
   ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM department");
   while(rs.next()) {
     list.add(loadDepartment(rs));
   }
   return list;
 }
 protected Department loadDepartment(final ResultSet rs) throws SQLException {
   Department d = new Department();
   d.setDepartmentId(rs.getInt("department_id"));
   d.setDepartmentDescription(rs.getString("department_description"));
   return d;
 }
 public List<Employee> getAllEmployees() throws SQLException {
   List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
   Statement st = con.createStatement();
   ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM employee");
   while(rs.next()) {
     list.add(loadEmployee(rs));
   }
   return list;
 }
 public List<Employee> getEmployeesByDepartment(Department dep) throws SQLException {
   List<Employee> list = new ArrayList<Employee>();
   PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT * FROM employee WHERE department_id=?");
   ps.setInt(1, dep.getDepartmentId());
   ResultSet rs = ps.executeQuery();
   while(rs.next()) {
     list.add(loadEmployee(rs));
   }
   return list;
 }
 protected Employee loadEmployee(final ResultSet rs) throws SQLException {
   Employee e = new Employee();
   e.setEmployeeId(rs.getInt("employee_id"));
   e.setBirthDate(rs.getDate("birth_date"));
   e.setFullName(rs.getString("full_name"));
   e.setDepartmentId(rs.getInt("department_id"));
   return e;
 }
 public void insertEmployee(Employee emp) throws SQLException {
   PreparedStatement ps = con.prepareStatement("INSERT INTO employee (employee_id,birth_date,full_name,department_id) VALUES (?,?,?,?)");
   ps.setInt(1, emp.getEmployeeId());
   ps.setDate(2, emp.getBirthDate());
   ps.setString(3, emp.getFullName());
   ps.setInt(4, emp.getDepartmentId());
   ps.executeUpdate();
 }
 public List<Salary> getAllSalaries() throws SQLException {
   List<Salary> list = new ArrayList<Salary>();
   Statement st = con.createStatement();
   ResultSet rs = st.executeQuery("SELECT * FROM salary");
   while(rs.next()) {
     list.add(loadSalary(rs));
   }
   return list;
 }
 public List<Salary> getSalariesByEmployee(Employee emp) throws SQLException {
   List<Salary> list = new ArrayList<Salary>();
   PreparedStatement ps = con.prepareStatement("SELECT * FROM salary WHERE employee_id=?");
   ps.setInt(1, emp.getEmployeeId());
   ResultSet rs = ps.executeQuery();
   while(rs.next()) {
     list.add(loadSalary(rs));
   }
   return list;
 }
 protected Salary loadSalary(final ResultSet rs) throws SQLException {
   Salary s = new Salary();
   s.setEmployeeId(rs.getInt("employee_id"));
   s.setPayDate(rs.getDate("pay_date"));
   s.setSalaryPaid(rs.getDouble("salary_paid"));
   return s;
 }
}

Java Persistence

Cílem tohoto tutoriálu je na jednoduchém příkladě ukázat základy práce s Java Persistence API v prostředí NetBeans verze 6.9. V první části tohoto tutoriálu se zaměříme na vytváření entit, manipulaci s entitami a vytvoření relací mezi entitami.

Založení projektu a vytvoření Persistence Unit pro připojení k databázi

 1. Založte si nový projekt typu Java Application v Netbeans
  • V menu File vyberte položku New project…
  • V dialogovém boxu vyberte v levém okně kategorii Java a v pravém okně položku Java Application
  • Klikněte na tlačítko Next
  • Název projektu změňte na JPADemo
  • Klikněte na tlačítko Finish
  • V properties projektu JPADemo zvolte JDK 6
 2. Nyní vytvořte připojení ke školní databázi
  • Ze záložky Projects se přepnšte do záložky Services a rozbalte uzel Databases
  • V uzlu Drivers zkontrolujte, že máte driver k PostgreSQL, jinak klepněte pravým tlačítkem myši na Drivers a následně pomocí New driver doplňte driver k PostgreSQL (driver link)
  • Nyní můžete přidat připojení k Vaší databázi, klepněte pravým tlačítkem myši na Databases, New Connection
  • Vyplňte údaje k Vaší školní databázi a potvrďte pomocí OK
  • Pozor, nyní musíte nastavit schéma PUBLIC a potvrďte pomocí OK
  • Klepněte pravým tlačítkem myši na nově vytvořené připojení a připojte se pro kontrolu ke své databázi.
 3. Dalším krokem je vlastní připojení k databázi, ta se připojuje pomocí Persistence Unit
  • V panelu se seznamem otevřených projektů vyberte projekt JPADemo.
  • V menu File vyberte položku New File…
  • V v dialogovém boxu vyberte v levém okně kategorii Persistencea v pravém okně položku Persistence Unit
  • Klikněte na tlačítko Next.
  • Jako název ponechte JPADemoPU, jako Persistence Library použijte EclipseLink(JPA 2.0), která bude pro naše účely dostačující.
  • Jako Database Connection vyberte již připravené připojení ke školní databázi
  • Jako Table Generation Strategy zvolte Create
  • Klikněte na tlačítko Finish.
  • V hlavním okně se otevře konfigurační soubor persistence.xml s nově vytvořenou JPADemoPU.
  • Kliknutím na tlačítko XML v levém horním rohu okna si můžete problédnout vygenerovaný XML soubor
  • Zkontrolujte a případně doplňte heslo
 4. Zkontrolujte, že mezi knihovnami projektu máte eclipselink.jar a eclipselink-javax.persistence.jar a přidejte knihovnu pro práci s databází Postgres

Vytváření entit

Základem objektově-relačního mapování je vytvoření dvojic entita - tabulka a atribut - sloupec v tabulce. V JPA jsou entity reprezentovány objekty typu POJO (plain old Java object), tj. objekty mají pouze atributy a funkce pro jejich získaní (getters) a pro jejich nastavení (setters). Předvedeme si to na příkladu s knihami.

@Entity
//@Table(name="book_table")
public class Book implements Serializable {
 @Id //@GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
 private Long id;
 @Column(nullable=false)
 private String title;
 @Column(length=2000)
 private String description;
 private Integer nbOfPages;
 
 public static Book createBook(Long id, String title, String description, Integer nbOfPages) {
    Book book = new Book();
    book.setId(id);
    book.setTitle(title);
    book.setDescription(description);
    book.setNbOfPages(nbOfPages);
    return book;
 }
 
 public String toString() {
    return String.valueOf(this.getId())+" ; "+this.getTitle()+" ; "+this.getDescription();
 }
 
 public Long getId() {
    return id;
 }
 
 public void setId(Long id) {
    this.id = id;
 }
 
 //dalsi getters a setters
 //V Netbeans je mozne getters a setters vygenerovat automaticky. 
 //Kliknete v okne editace pravym tlacitkem mysi a vyberte Refactor
 //a nasledne Encapsulate Fields. Nyni si muzete vybrat, 
 //ktere getters a setters si nechate vygenerovat.
}

Vysvětlivky:

 • @Entity je anotace, která říká, že objekt je entita. Nepovinně se uvádí i jméno tabulky pokud se liší od jména třídy @Table(name=“book_tab”).
 • @Id anotace pro označení primárního klíče s možností automatického generování hodnoty @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO)
 • @Column anotace pro upřesnění vlastností daného atributu
  • name - jméno v tabulce, pokud se liší od jména atributu
  • unique - vyžadována unikátní hodnota default false
  • nullable - nutno vyplnit default true
  • length - délka default 255

POZOR: Každou entitu je nutné přidat do seznamu entit v Persistence Unit. (sekce Include Entity Classes, nebo do tagu <class> v XML.

Manipulace s entitami

Nyní si ukážeme práci s entitami. V projektu JPADemo si vytvořte třídu Main typu Java Main Class, jejíž metodu main budeme editovat. Komunikace mezi aplikací a databází probíhá pomocí rozhraní EntityManager. V kódu je postupně ukázáno, jak vytvářet nové instance entit, jak je aktualizovat a mazat.

//Entity manager and transaction
EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("JPADemoPU");
EntityManager em = emf.createEntityManager();
EntityTransaction tx = em.getTransaction();
 
//create new entity and persist it to the database
Book book = Book.createBook(123L, "JPA 2.0 - Mastering the Java Persistence API",
  "Kompletni pruvodce JPA 2.0",532);
tx.begin();
em.persist(book);
tx.commit();
 
//finding by ID
Book booka = em.find(Book.class, 123L);
System.out.println("Finding book> "+booka);
 
//removing an entity
Book bookrem = Book.createBook(124L, "Java", null, null);
tx.begin();
em.persist(bookrem);
tx.commit();
  Book bookf = em.find(Book.class, 124L);
  System.out.println("Remove book before> "+bookf);
tx.begin();
em.remove(bookrem);
tx.commit();
  Book bookg = em.find(Book.class, 124L);
  System.out.println("Remove book after> "+bookg);
 
//merging an entity outside transaction
Book bookmer = Book.createBook(125L, "Java", null, null);
tx.begin();
em.persist(bookmer);
tx.commit();
em.clear(); //demonstrate another work with database
  bookmer.setDescription("Zase nejaka Java");
  Book bookh = em.find(Book.class, 125L);
  System.out.println("Merging book before> "+bookh);
tx.begin();
em.merge(bookmer);
tx.commit();
  Book booki = em.find(Book.class, 125L);
  System.out.println("Merging book after> "+booki);
 
//update an entity inside transanction
Book booku = Book.createBook(126L, "Java 6", null, null);
tx.begin();
em.persist(booku);
booku.setDescription("No a jak jinak, zase Java.");
tx.commit();
  Book bookj = em.find(Book.class, 126L);
  System.out.println("Update book> "+bookj);

Úkol 1: Vytvořte novou entitu Author, která bude mít atributy id (typu @Id, automaticky generované), name (typ String délky 50) a surname (typ String délky 100, nutno vyplnit). Entity se budou mapovat do tabulky author_table. Nezapomeňte přidat třídu Author do Persistence Unit. Otestujte správnost vytvořením instance entity a kontrolou databázové tabulky.

Svázání entit relacemi

Nyní když máme dvě entity Book a Author je můžeme svázat relací typu 1:N.

V JPA můžeme použít jednosměrné (unidirectional) nebo obousměrné (bidirectional) relace. Vždy je nutné rozhodnout, která entita bude nositelem relace (odkaz na svázanou entitu je přímo atributem nosné entity). U obousměrné relace bude jedna entita nositelem relace a druhá entita bude inverzní (svázání je obousměrné, odkazy jsou přímo atributem obou entit).

Book a Author - 1:N jednosměrná - nositelem je Book:

public class Book
 @Id
 private Long id; 
 private String title;
 private String description;
 private Integer nbOfPages;
 @ManyToOne
 private Author author;
 
public class Author{
  @Id
  private Long id;
  private String name;
  private String surname; 
 

Book a Author - 1:N obousměrná - nositelem je Book:

public class Book
 @Id
 private Long id; 
 private String title;
 private String description;
 private Integer nbOfPages;
 @ManyToOne
 private Author authorRelation;
 
public class Author{
  @Id
  private Long id;
  private String name;
  private String surname; 
  @OneToMany(mappedBy = "authorRelation")
  private List<Book> books;

Úkol 2: Vyzkoušejte relaci mezi entitami. Vytvořte tři instance entity Book a dvě instance entity Author, správně je provázejte tak, aby první autor měl dvě knihy a druhý knihu jednu a vše uložte do databáze. Následně zjistěte autora jedné z knih. Zkontrolujte, jak se relace projevila v databázi. (Vyzkoušejte postupně jednosměrnou i obousměrnou relaci).

Odkazy

První část uzpůsobena pro potřeby předmětu Databázové systémy z tutoriálu JPA_v_NetBeans_6.0

Daleko podrobnější informace lze nalézt například v The Java EE 6 Tutorial

Další informace, viz např Entity @generated.

Java Persistence - JPQL

Cílem pokračování tutoriálu o JPA je ukázat možnosti dotazování (JPQL). Dotazování budeme opět zkoušet v databázi FoodMart, na které jsme již zkoušeli SQL příkazy. Syntax jazyka JPQL spolu s příklady dotazů v JPQL lze najít například v JPQL tutorial.

Stáhněte si Netbeans projekt cviceni10.zip, ve kterém je připraveno připojení k databázi a dvě entity Store a Employee. Do projektu doplňte knihovnu pro PostgreSQL, která je součástí zip souboru. Ve třídě Main je pak ukázka několika dotazů:

EntityManagerFactory emf = Persistence.createEntityManagerFactory("DScviceniPU");
EntityManager em = emf.createEntityManager();
 
System.out.println("********************");
System.out.println("* Dynamic Queries *");
System.out.println("********************");
 
TypedQuery queryS = em.createQuery("Select s from Store s", Store.class);
List<Store> listS = queryS.getResultList();
 
for (Iterator<Store> itS = listS.iterator(); itS.hasNext();) {
 Store store = itS.next();
 System.out.println(store);
}
 
System.out.println("*******************");
System.out.println("* Named Queries *");
System.out.println("*******************");
 
Query queryC = em.createNamedQuery(Employee.findByLastName);
queryC.setParameter("lastName", "Smith");
Long count = (Long)queryC.getSingleResult();
System.out.println(count);
 
System.out.println("*******************");
System.out.println("* Native Queries *");
System.out.println("*******************");
 
Query queryN = em.createNativeQuery("SELECT first_name, last_name FROM Employee where last_name=?");
queryN.setParameter(1, "Smith");
List<Object[]> listN = queryN.getResultList();
for (Iterator<Object[]> itN = listN.iterator(); itN.hasNext();) {
 Object[] obj = itN.next();
 System.out.println(obj[0] + " " + obj[1]);
}

Úkoly (vždy použijte dynamické dotazy):

 • Vypište pouze zaměstnance s platem větším než zadaná konstanta.
 • Vypište pouze zaměstnance jejichž přijmení začíná na S a srovnejte je podle abecedy.
 • Zjistěte průměrné platy zaměstnanců - mužů podle profese. Profese vypište na obrazovku spolu s průměrným platem.
 • Vypište všechny zaměstnance, kteří pracují v obchodu Store 1.
courses/a4b33ds/cviceni-9.txt · Last modified: 2017/02/17 14:48 by komenant