Warning
This page is located in archive.

A4B01NUM Numerické metody

Rozsah: 2+2 Zakončení: z, zk Přednášející: M. Navara Cvičící: A. Němeček Katedra: K 301 Semestr: Z

Předmět seznamuje se základními numerickými metodami: interpolace a aproximace funkcí, numerické derivování a integrování, řešení transcendentních a diferenciálních rovnic a soustav lineárních rovnic. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s používáním probíraných metod, odhady chyb výsledku a demonstraci jejich vlastností za pomoci programu Maple a počítačové grafiky.

courses/a4b01num/start.txt · Last modified: 2016/08/11 17:52 by cajthvac