Warning
This page is located in archive.
kct data
Microsoft

A0M33PIS - Průmyslové informační systémy

Cílem předmětu je seznámit studenty s informační podporou průmyslových systémů řízených a integrovaných s výpočetními systémy a umožnit jim formálně uvažovat o požadavcích na tyto systémy. Předmět se zabývá infrastrukturní podporou, modelováním výrobních systémů a podniků, datových toků v nich, funkčními modely a nástroji pro modelování nefunkcionálních aspektů těchto systémů, zejména otázkami stability, kapacitního plánování, bezpečnosti a řízení kvality.

Rozsah předmětu: 2p+2c

Organizace výuky předmětu:

 • Středa 9:15 - 10.45 přednáška (Dejvice, T2:B2-39d), cvičení ve středu 11:00 - 12:30 (Dejvice, T2:B2-39d).
 • Účast na přednáškách je důrazně doporučená, pro pochopení procvičované látky na některých cvičeních nezbytná, účast na přednáškách externistů je povinná.
 • Není-li řečeno jinak, je účast na cvičeních je povinná, povolena je 1 absence.
 • Předmět je primárně vyučován v českém jazyce, lze ale předpokládat část dostupných materiálů v anglickém jazyce. Nelze vyloučit ani případné přednášky a cvičení vedené v anglickém jazyce, bude-li to jazyk preferovaný odborníky z praxe participujícími na výuce.

Zakončení předmětu: zápočet + zkouška

Podmínky udělení zápočtu:

 • Max. 1 absence na cvičení.
 • Vypracovaná, odevzdaná a cvičícím akceptovaná semestrální úloha (pozor, i na 0 bodů je potřeba odevzdat něco (something), nikoliv však cokoliv (anything)!)
 • Za odevzdanou úlohu lze získat až 50 bodů (pozor na možný nedostatek bodů u zkoušky!): max 20 bodů za zprávu, max 20 bodů za kvalitu odvedené práce, max 10 bodů za prezentaci projektu.

 • Na bodové hodnocení má vliv kvalita zprávy a prezentace stejně tak jako dodržení termínů (např. pro poslání ganttova diagramu).
 • Minimální počet bodů pro získání zápočtu: 10 bodů, za každou část > 0.
 • Během řešení semestrální úlohy bude kladen důraz na zásadu samostatné práce.
 • Za účast na přednáškách externistů lze získat až 10 bodů, které se započítávají do zkoušky. Každá přednáška je bodovaná 2 body, ale někteří přednášející mohou z časových důvodů vypadnout.

Podmínky zkoušky:

 • Zkouška probíhá písemně, následovat mohou ústně doplňující otázky.
 • Maximální možný počet bodů ze zkoušky je 50, minimální počet bodů je 10.
 • Při získání minimálně 10 bodů se k výsledku připočítávají i body za účast na přednáškách externistů.
 • Výsledná známka je dána součtem bodového hodnocení cvičení a odpovědí na otázky dle platné klasifikační stupnice.
 • Během řešení zkoušky bude kladen důraz na zásadu samostatné práce.

Harmonogram

Výuka probíhá ve středu dopoledne.


Týden Termín Forma Téma Přednášející/cvičící Materiály
1. 22.2.2017 Přednáška Organizace předmětu. Podniková informatika, role IT a IS. Ing. Pavel Náplavaprednaska_01.pdf
1.22.2.2016 Cvičení Bezpečnost práce. Úvod do předmětu. Pohled na IS. Ing. Pavel Náplava, Ing. Jan Kočí Myšlenková mapa základní IT strategie
2. 1.3.2017 Přednáška Základní typy informačních systémů. Ing. Pavel Náplavaprednaska_02.pdf
2.1.3.2017 Cvičení Analýza a sběr informací, výběr informačního systému. Ing. Pavel Náplava
3. 8.3.2017 Přednáška Podnikové procesy, základ definice požadavků na SW. Ing. Pavel Náplavaprednaska_03.pdf
3.8.3.2017 Cvičení Procvičení popisu vybraných procesů, nástroj ARIS Express. Ing. Pavel Náplava Nástroj pro modelování Aris Express
4. 15.3.2017 Přednáška Efekty implementace informačních systémů. Ing. Pavel Náplava finance.pdf, odhadovani1.pdf, odhadovani2.pdf
4.15.3.2017 Cvičení Vyhodnocování přínosů zavedení informačního systému. Ing. Pavel Náplava
5. 22.3.2017 Přednáška Modelování podnikové architektury, informační toky. Ing. Pavel Náplava prednaska_05.pdf
5.22.3.2017 Cvičení Konzultace zadání semestrálních projektů Ing. Pavel Náplava
6. 29.3.2017 Přednáška Komplexní podnikový systém ERP SAP - komponenty, architektura, implementace. Petr Macháček, Dan Bochořák (kct data) sap_prednaska_2016.pdf
6.29.3.2017 Cvičení Komplexní podnikový systém ERP SAP - ukázka vývoje a implementace funkčnosti. Petr Macháček, Dan Bochořák (kct data) sap_cviceni_2016.pdf
7. 5.4.2017 PřednáškaTeorie omezení a její využití v IS. Ing. Pavel Náplava prednaska_07.pdf, prednaska_07.zip
7.5.4.2017 Cvičení Práce na projektu. Ing. Pavel Náplava -
8. 12.4.2017 Cvičení Seznámení s prostředím CRM online, základy práce. Praktický příklad na práci s CRM systémem, příprava na semestrální projekt David Pertlcrm-profily.pdf, Virtuální Microsoft CRM akademie, Microsoft Dynamics CRM Implementation Guide,http://www.zkuscrm.cz, http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/cs-cz/online/5.1_CTP/video_resources.aspx, http://www.youtube.com/user/democrmonline#p/u, http://slowxrm.blogspot.com/2012/01/more-than-100-videos-dedicated-to.html
8.12.4.2017 Cvičení Rozšiřování systému, tvorba workflow. David Pertl Soubor ikon pro cvičnou aplikaci, Bakalářká práce s ukázkou implementace CRM systémuhttp://www.youtube.com/watch?v=jQdNaFXH9D0, http://www.youtube.com/watch?v=olaA4v7_F7w, http://www.youtube.com/watch?v=kaa8rO9SDEY, http://www.youtube.com/watch?v=hwJ0J6HFlGc, http://www.youtube.com/watch?v=1B5efFw5Vpk, http://www.youtube.com/watch?v=PMeIYveq2Cw, http://www.youtube.com/watch?v=KV8BTV9Ihnw, http://www.youtube.com/watch?v=edK6CrLoVXU, http://www.youtube.com/watch?v=P4Fhwv-1YLA
9. 19.4.2017 Přednáška Kvalita v informatice, způsoby vývoje SW a informačních systémů. Ing. Pavel Náplava prednaska_09.pdf
9. 19.4.2017 Cvičení Kontrola stavu semestrálních projektů. Ing. Pavel Náplava -
10. 26.4.2017 Přednáška Datová kvalita, master data management Roman Tobišek (Komerční banka) prednaska_10.pdf
10.26.4.2017 Cvičení Práce na projektu. Ing. Pavel Náplava -
11. 3.5.2017 Přednáška Úvod do CRM systémů. Pavel Šlesingr (ByznysCRM) xrm_cz.pdf
11.3.5.2017 Cvičení Práce na projektu. Ing. Pavel Náplava -
12. 10.5.2017 Přednáška Bezpečnost v IT. Boris Šimák, Dana Pochmanová (PwC) informacni_bezpecnost.pdf
12.10.5.2017 Cvičení Práce na projektu. Ing. Pavel Náplava -
13. 17.5.2017 Přednáška Rektorský den. Ing. Pavel Náplava -
13.17.5.2017 Cvičení Rektorský den. Ing. Pavel Náplava -
14. 24.5.2017 Přednáška Rezerva, co se nevešlo do semestru Ing. Pavel Náplava -
14.24.5.2017 Cvičení Odevzdávání semestrálních projektů. Ing. Pavel Náplava -

Formulář hodnocení předmětu a vyučujících

Pro získání zpětné vazby (hodnocení) a sledování kvality výuky jsme připravili pomocný formulář. Pomocí tohoto formuláře můžete vyjádřit svůj názor na výuku, aniž byste museli čekat na anketu nebo řešili dilema, zda svůj názor sdělit otevřeně přímo vyučujícímu. Dotazník je anonymní a zpětná vazba bude využita pro zvyšování kvality výuky. Za vyplnění předem děkujeme.

Formulář hodnocení předmětu

Úlohy

Semestrální úlohy mohou být vypracovávány individuálně nebo týmově. U každého tématu je uveden maximální počet členů v týmu, kde všichni členové musí docházet na jedno cvičení. V případě, že docházíte na jiné cvičení, než na které jste zapsáni, rozhodující je cvičení, kam docházíte. Počet týmů na každé zadání není, není-li řečeno jinak, omezen.

Počet navržených témat je poměrně omezený, o to větší prostor je dán Vaší kreativitě. Máte-li návrh na téma, kteréme se chcete v rámci semestrální úlohy věnovat, rádi ho s Vámi prodiskutujeme. Jste-li v některém oboru navíc profesionál, je zde prostor pro individuální diskuzi o využití vašich znalostí pro výuku tohoto předmětu.

Doporučená struktura dokumentu

Součástí odevzdávané práce je vypracovaný dokument, který obsahuje následující části:

 • Úvod - co obsahuje dokument
 • Výchozí situační analýza - oblast ve které se pohybujeme, zaměření firmy pro kterou implementujeme ukázkový informační systém
 • Popis vybraných procesů - procesní popis implementovaných procesů ve formě ARIS diagramu s krátkým popisem, který uvede diagram do souvislostí situační analýzy.
 • Vhodnost informačního systému - informace o tom, jak lze proces implementovat (podpořit) pomocí informačního systémmu.
 • Implementace - popis toho, co bylo imlementováno a jak (moduly, konfigurace, role, …).
 • Testy - popis provedení testů správné funkčnosti, zdrojové testovací data a výsledky testů (klíčové výstupy procesu v systému, screenshoty vybraných obrazovek).
 • Vyhodnocení přínosů systému - zda systém splňuje očekávání, jak může posunout firmu, když jej implementuje (např. zrachlí, zpřehlední, zkvalitní činnosti atd.), když to půjde, tak provést i základní ekonomickou analýzu.
 • Projektové řízení - jak byla práce na úloze naplánována, jak byl plán naplňován, jaké bylo složení týmu, jak tým pracoval, kolik času (odhad hodin), jaké problémy musel tým překonat.
 • Závěr - vyhodnocení práce, osobní hodnocení cvičení, předmětu, doporučení, kritika atd. TATO ČÁST JE POVINNÁ

  .

Ukázky vypracovaných prací: prace01.pdf, prace02.pdf, prace03.pdf, prace04.pdf

Odevzdání práce

Práce je odevzdána formou krátké prezentace a předvedení systému a funkčnosti. Dva dny před prezentací tým zašle vyučujícímu elektronickou verzi dokumentu. Na prezentaci přinese jednu vytištěnou kopii dokumentu, kterou před prezentací odevzdá vyučujícímu. Prezentace proběhne u počítače. Každý člen týmu odprezentuje svůj díl práce, vše je zakončeno ukázkovým předvedením příkladu průchodu procesem v naimplementovaném informačním systému.

Odevzdané práce

Po prezentaci a doladění případných připomínek mohou být práce, souhlasí-li autoři, zveřejněny pro inspiraci studentům v dalších semestrech.

Partneři

O participaci na výuce tohoto předmětu jednáme s těmi nejlepšími odborníky v oboru (v abecedním pořadí):

Komerční banka

Komerční banka je mateřskou společností Skupiny KB a je součástí mezinárodní skupiny Société Générale, která působí ve všech kontinentech světa. Jsme univerzální bankou s nabídkou služeb v oblasti retailového, podnikového a investičního bankovnictví. Díky svému působení a zkušenostem jsme zárukou stability jak pro naše zaměstnance, tak pro naše zákazníky. Umisťujeme se na předních místech soutěže Zaměstnavatel roku. Několikrát jsme získali titul „The Most Desired Company“ a v roce 2012 se Komerční banka stala dokonce nejžádanějším zaměstnavatelem desetiletí.V letošním roce jsme získali ocenění TOP zaměstnavatel v oblasti Bankovnictví a investic od Asociace studentů a absolventů. http://www.kb.cz/

Doplňující materiály

BYZNYS CRM

Společnost BYZNYS CRM je dynamická společnost, specializující se na oblast řízení vztahů se zákazníky a optimalizaci dalších klíčových firemních procesů. Nabízí komplexní služby při projektech CRM - řízení vztahů se zákazníky nebo xRM - řízení vztahů s partnery, dodavateli či jinými subjekty. Je schopna poskytnout poradenství ve všech fázích projektu od definování cílů a strategií, přes analýzu funkčních a procesních požadavků, nasazení podpůrného informačního systému Microsoft Dynamics CRM, až po integraci s jinými systémy a poimplementační podporu.BYZNYS CRMhttp://www.byznyscrm.cz

Doplňující materiály

kct data

KCT Data …je ryze česká konzultační společnost, která se od roku 1999 plně soustřeďuje na vývoj a prodej řešení v rovině podnikového řídicího systému SAP. Je autorizovaným partnerem společnosti SAP ČR a pro významné zákazníky (České Radiokomunikace a.s, ČEZ ICT Services, a.s., E.ON IS GmbH, Škoda Auto a.s., Letiště Praha a.s., Ministerstva a městské úřady, MobilKom a.s, T-Mobile CZ a.s. …) v ČR a celém EU poskytuje služby rozvoje a podpory nasazených systémů SAP. Patří k nejsilnějším technologickým partnerům SAP v ČR. kct datahttp://www.kctdata.cz/

Doplňující materiály

Microsoft

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení. Česká pobočka společnosti Microsoft Corporation zahájila svoji činnost v roce 1992. Microsoft Dynamics je řada integrovaných podnikových řešení poskytujících přehled a kontrolu nad firmou. Microsofthttp://www.microsoft.cz/

Doplňující materiály

Kontakty

Přednášky: Ing. Pavel Náplava (naplava (zavináč) fel.cvut.cz)

Cvičení: Ing. Pavel Náplava (naplava (zavináč) fel.cvut.cz), Ing. Jan Kočí (koci (zavináč) fel.cvut.cz)

courses/a0m33pis/start.txt · Last modified: 2017/05/11 13:57 by naplava