Warning
This page is located in archive.

B1B15VYA - Výpočetní aplikace

B1B15VYA Výpočetní aplikace
Rozsah výuky: 2+2
Přednášející (garant): Kyncl J.
Typ předmětu: P
Zakončení: KZ
Zodpovědná katedra: 13115
Kreditů: 4
Semestr: L

Anotace:

Cílem předmětu je získat znalosti o počítačových prostředcích používaných v elektroenergetice. Student se seznámí s technickými prostředky pro sběr a zpracování dat, s hierarchií SW a HW prostředků a příklady aplikací. Dále student získá základní znalost programových prostředí MATLAB a MATHEMATICA a metodiky vytváření matematických modelů řešení technických úloh. Student je také seznámen s oblastí funkce komplexní proměnné a numerických metod pro řešení algebraických i diferenciálních rovnic.

Osnova přednášek:

 1. Mathematica: základy syntaxe.
 2. Mathematica: řešení rovnic a jejich soustav, ukázky řešení elektrických obvodů.
 3. Mathematica: Plot, ListPlot, Plot3D.
 4. Mathematica: List, Rule, ReplaceAll.
 5. Mathematica: DSolve a NDSolve, řešení přechodných dějů.
 6. Mathematica: Fit a NonlinearFit, ukázky prokladů fyzikálních závislostí.
 7. Mathematica: Nest, NestList, NestWhileList, numerické řešení diferenciálních rovnic.
 8. Mathematica: Module, NMinimize, ukázky optimalizací elektroenergetických systémů.
 9. MATLAB: základy syntaxe, maticové operace.
 10. MATLAB: funkce, grafické výstupy.
 11. MATLAB: ODE.
 12. MATLAB Simulink: ukázky modelování elektroenergetických systémů.
 13. MATLAB Simulink: Toolboxy pro elektroenergetiku.

Podmínky zápočtu:

Student úspěšně absolvuje dva testy v semestru (7. a 13. výukový týden), z každého testu lze získat maximálně 50 bodů. Jeden test je možné opravit (výsledek předchozího testu se v tomto případě anuluje). Pro udělení zápočtu je nutné získat v průběhu semestru minimálně 50 bodů. Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).

V kombinované formě je obsah předmětu totožný s denní formou, namísto dvou testů bude jeden souhrnný.

Studenti kombinované formy si vždy nastudují dvě témata z plánu denního studia.

Uvedená literatura může napomoci studentům, pro které je v prvním ročníku obtížné studovat v angličtině, oba SW mají skvěle vypracovaný HELPy a jejich obsah je zcela postačující.

Z testů je možné získat maximálně 100 bodů. Výsledná známka je stanovena dle předpisu:

Počet bodů Známka
100 - 90 A
89 - 80 B
79 - 70 C
69 - 60 D
59 - 50 E
méně než 50 F

Pokus o podvod (přenos informací mezi studenty) během testu vede k ohodnocení výsledku testu 0 b. (pro opisujícího studenta i studenta, který opisování umožnil).

Literatura:

courses/b1b15vya/start.txt · Last modified: 2016/10/27 01:58 by javurja4