Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Celkové hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Známka Bodové
rozmezí
Slovní
hodnocení
A 90 a více výborně
B 80 - 89 velmi dobře
C 70 - 79 dobře
D 60 - 69 uspokojivě
E 50 - 59 dostatečně
F méně než 50 nedostatečně


Nutnou podmínkou udělení zápočtu je odevzdání všech semestrálních prací s hodnocením na alespoň 6 bodů (60%). Absolvování předmětu je podmíněno udělením zápočtu a dosažením alespoň 6 bodů (60%) z písemní části zkoušky. V případě dosažení celkového bodového hodnocení nad 50 bodů (včetně) lze ústní část zkoušky vynechat. V případě, že student při ústní části zkoušky nedosáhne požadovaného minima (8 bodů), musí znovu absolvovat písemní část zkoušky.


Bodové hodnocení pro studenty prezenční formy studia:

Bodové hodnocení Celkové hodnocení při zkoušce
min. max. koef. min. max.
1. semestrální projekt 6 10 1 6 10
2. semestrální projekt 6 10 1 6 10
3. semestrální projekt 6 10 1 6 10
Písemní část zkoušky 6 10 4 24 40
Ústní část zkoušky 8 30 1 8 30
Součet: 50 100
Bodové hodnocení pro studenty dálkového studia:

Bodové hodnocení Celkové hodnocení při zkoušce
min. max. koef. min. max.
1. semestrální projekt 6 10 2 12 20
2. semestrální projekt 6 10 2 12 20
Písemní část zkoušky 6 10 3 18 30
Ústní část zkoušky 8 30 1 8 30
Součet: 50 100Poznámka k hodnocení semestrálních projektů pro dálkaře (ze dne 29.11.1011): Bude akceptováno, pokud v součtu hodnocení student dosáhne alespoň 14 bodů za oba projekty, byť nedosáhne minima jednoho z projektů.

courses/a4m36pap/classification/start.txt · Last modified: 2015/01/16 21:04 (external edit)