Warning
This page is located in archive.

a0m35sbs -- Spolehlivost a bezpečnost systémů

Přednášky

Středa 9:15-10:45, Karlovo nám., posluchárna KN:E-2, přednášející:

Rozvrh Sylabus

Cvičení

Středa 11:00-12:30, Karlovo nám., posluchárna KN:E-2

Cvičící:

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti pravděpodobnosti statistiky pro účely využití v oblasti analýzy, návrhu a optimalizace spolehlivosti a zvládání rizik spojených s provozem složitých technických soustav a systémů zahrnujících lidský faktor. Absolvent se seznámí s metodami modelování takových soustav, identifikací jejich spolehlivostních parametrů, postupy získávání dat, odhadem rizik selhání stejně jako si osvojí metodiky analýzy, optimálního návrhu a výpočtu kompozitních spolehlivostí velmi složitých soustav, zálohování soustav a dalších prakticky využitelných postupů. Kurz současně poskytuje přehled prakticky užívaných postupů ke snižování rizik systémů obecně a vyvažování jejich ekonomicko-spolehlivostních aspektů. Budou probrány základní metody rizikových a spolehlivostních analýz jako např. analýz a chybových stromů, stromů událostí, FMEA/FMECA analýzy, atd.

Obsah přednášek

Týden Téma Materiály
1. Statistické veličiny, náhodné procesy a jejich užití ve spolehlivostní analýze. spo_01a.pdf
2. Spolehlivost prvků a složitých soustav, výpočet kompozitních spolehlivostí. spo_02a.pdf
3. Zvyšování spolehlivosti systému, redundance a zálohování soustav. spo_03a.pdf
4. Redundance a zálohování soustav. spo_04a.pdf
5. Soustavy s časovou závislostí poruchovosti prvků. spo_05a.pdf
6. Markovské modely pro spolehlivostní analýzu. spo_06a.pdf spo_07a.pdf
7. Metody pro kvalitativní analýzy spolehlivosti systémů.
8. Kvantitativní metody analýzy spolehlivosti systémů.
9. Důležitost komponent, kritická místa systémů.
10. Opravitelné systémy a jejich modelování.
11. Safety Integrity Systems – bezpečnost systémů.
12. Rizikové analýzy a jejich úloha ve vývoji a project managementu.
13. Příklady z praxe.

Obsah cvičení

Týden Téma Materiály
Spolehlivost
1. Spolehlivost elementů soustav spolehlivost_1.pdf
2. Spolehlivost elementů soustav a spolehlivost složitých soustav, příklady.spolehlivost_2.pdf
3. Spolehlivost soustav, příklady. spolehlivost_3.pdf
4. Systémy s opravami, příklady.
5. Markovské modely spolehlivosti I, řešení příkladů. spolehlivost_4.pdf
6. Markovské modely spolehlivosti II, řešení příkladů spolehlivost_5.pdf
7. Test ze spolehlivosti; Představení semestrální úlohy
8. Zadání semestrálních úloh
9. Konzultace k semestrálním úlohám
10. Odevzdání 1. části semestrální úlohy
11. Konzultace k semestrálním úlohám
12. Odevzdání semestrální úlohy, test
13. Prezentace semestrálních úloh, zápočet

Literatura

 • Starý, I.: Teorie spolehlivosti. Skriptum FEL ČVUT, Praha, 2002.
 • Hoang, P. (Ed.): Handbook of Reliability Engineering, Springer Verlag, London/Berlin/Heidelberg, 2003, ISBN 1852334533, 663 pp.

Hodnocení předmětu (podmínky udělení zápočtu)

 • Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou.
 • Zkouška bude formou písemného testu (teorie + příklady). Budou k ní připuštěni studenti, kteří získali zápočet. Ústní zkouška jen v případech nejasností nebo v mezních případech.
 • Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast studenta na cvičeních a úspěšné absolvování zápočtového testu.
 • Zápočtový test se skládá ze dvou částí. První test proběhne v sedmém týdnu, druhý test v předposledním týdnu semestru. Pro úspěšné absolvování zápočtového testu musí student získat alespoň 50% bodů z každé části.
 • V případě hrubé neznalosti látky probírané na přednáškách může být student ze cvičení vykázán a dané cvičení mu bude počítáno jako absence.
 • Mohou být tolerovány 2 absence studenta na cvičeních (po dohodě s cvičícím).
 • Podmínkou zápočtu je obhájení semestrální práce v posledním týdnu semestru.

Pokyny ke zkoušce

 • Rozsah zkoušené látky: vše, co bylo předneseno.
 • Písemka trvá 90 minut.
 • Podmínkou úspěšného složení zkoušky je alespoň 50 % bodů z písemného testu. Po opravě testu MŮŽE být navržena známka podle následujícího vzoru:

45 a více A (výborně)
40-44 B (velmi dobře)
35-39 C (dobře)
30-34 D (uspokojivě)
25-29 E (dostatečně)
0-24 F (nedostatečně)

 • Ústní zkoušku absolvují ti, u nichž je třeba hledat shodu, nebo jim nebyla nabídnuta známka (přihlíží se k realizaci nejen výběrového průměru, ale i rozptylu). Typicky ti, jejichž bodové ohodnocení je těsně pod hranicí, kterou by chtěli dosáhnout. (Nesou riziko, že z upgradu se může stát downgrade.)
courses/a0m35sbs/start.txt · Last modified: 2013/10/04 13:02 (external edit)