Warning
This page is located in archive. Go to the latest version of this course pages. Go the latest version of this page.

První domácí úkol

Napište třídu Homework1, která má následující (neprivátní) metody:

  1. boolean f(), která vždy vrátí hodnotu true,
  2. statickou boolean g(), která vždy vrátí hodnotu false,
  3. int h(), která vždy vrátí počet volání metody h na této instanci (včetně právě probíhajícího volání, tzn. první volání metody h na dané instanci vrátí 1),
  4. int i(), která vždy vrátí počet volání metody i na libovolné instanci třídy Homework1 (včetně právě probíhajícího volání).
Všechny vaše třídy se musí nacházet v package cz.cvut.k36.omo.hw.hw01.
Odevzdávaný kód (tzn. třídu Homework1) zabalte do .zip archivu a odevzdejte do systému Brute. Celý projekt také uložte do svého gitlab repozitáře.
courses/b6b36omo/hw/012018/start.txt · Last modified: 2018/10/09 11:16 by balikm1