Warning
This page is located in archive.

Hodnocení

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Předmět je zakončen zápočtem a zkouškou. Výsledné hodnocení uvádí následující tabulka.

Známka Bodové rozmezí Slovní hodnocení
A > 90 výborně
B 81 - 90 velmi dobře
C 71 - 80 dobře
D 61 - 70 uspokojivě
E 51 - 60 dostatečně
F < 51 nedostatečně

Body lze získat v těchto kategoriích:

Kategorie Body Minimum bodů
5 domácích úkolů po 5 bodech 25 15
Test 10 0
Semestrální práce 35 20
Písemný zkouškový test 20 10
Zkouška (implementace v C) 10 -

Minimální počet bodů pro zápočet 40.

Cvičící může udělit až 5 bonusových bodů (například za výbornou semestrální práci), nejvýše však do celkového součtu 70 bodů.

Dílčí body ze semestru jsou:

Úloha Body Potřebné minimum bodů
Min Max
Vybrání tématu semestrální práce -35 0
Konzultace semestrální práce (do 5. týdne) -35 10
Odevzdání semestrální práce 0 25
Suma bodů za semestrální práci až 35 20
Test na přednášce 0 10 0
Domácí úkol 1 - Java 0 5
Domácí úkol 2 - C 0 5
Domácí úkol 3 - C 0 5
Domácí úkol 4 - C 0 5
Domácí úkol 5 - C 0 5
Suma bodů za domácí úkoly až 25 15
Celkem až 70 40

Zápočet

Zápočet získává student za práci na cvičeních. Body může získat za aktivitu a DÚ na cvičeních, za včasné předvedení dostatečného rozpracování semestrální práce a vlastní semestrální práci včetně úspěšné obhajoby. Možnost bodových zisků a povinné podíly uvádí předchozí tabulka.

Pokud student nezíská minimální počet bodů, nebude mu udělen zápočet a musí si celý předmět zopakovat. Nedostatečné rozpracování semestrální práce může být sankcionováno ztrátou 10 bodů, v krajním případě i odmítnutím udělení zápočtu. Minimum bodů k udělení zápočtu je 40. Pro každý zdroj bodů je stanovenu minimum bodů, jeho nesplnění je důvodem k neudělení zápočtu.

courses/a0b36pr2/classification/start.txt · Last modified: 2016/02/17 15:36 by vanapet1