Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
help:common:firewire_kamera_matlab [2010/02/17 21:21]
havlemic
help:common:firewire_kamera_matlab [2018/02/03 10:49] (current)
Line 2: Line 2:
 Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu. Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu.
  
-  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy+  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy ​(případně z Y:​\SOFT95\MATLAB79 po namapování Y: jako \\k333\appl)
   - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​   - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​
   - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​   - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​
help/common/firewire_kamera_matlab.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)