Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:07]
smutny [Úvod]
help:common:bluebot_toolbox [2018/10/10 14:08] (current)
smutny [Jednoduchá demonstrace]
Line 46: Line 46:
 Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci. Ta provede patřičné inicializace a volá demonstrační sekvenci, je-li k dispozici. Na závěr uzavře komunikaci s robotem. Funkce očekává parametr specifikující daného robota (např. ''​bosch''​) a volitelně lze zadat komunikační port, je-li robot připojen k jinému portu než je definováno v jeho specifikaci.
  
-V případě že je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.+V případěže je komunikace s robotem již otevřena, lze funkci předat přímo řídící strukturu robotu. V tom případě je pouze zavolána demonstrační sekvence a komunikační kanál je ponechán otevřen.
  
 Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​ Pozor: demonstrační sekvence pro daný robot předpokládá (více či méně) **volný pracovní prostor**. ​
help/common/bluebot_toolbox.txt · Last modified: 2018/10/10 14:08 by smutny