Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:pri-bootcamp:03 [2019/07/11 11:48]
seredlad [Úkoly na while cyklus]
courses:pri-bootcamp:03 [2019/07/11 11:51] (current)
seredlad [Úkoly]
Line 347: Line 347:
  
 === Úkol 1 === === Úkol 1 ===
-Napište program, který načte 10 čísel, uloží je do seznamu a obrátí jejich pořadí. Nepoužívejte funkci **reverse**(). 
  
-== Řešení ==+Napište program, který načte 10 čísel, uloží je do seznamu a obrátí jejich pořadí. Nepoužívejte funkci ''​reverse()''​.
  
-/* +[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 3 - Seznamy - Úkol 1|Řešení]]
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// +
-*/+
  
-<code python>+----
  
-# Jan Tosner+=== Úkol 2 ===
  
-seznam = [] 
-for i in range(0,​10):​ 
- x = int(float(input("​Zadejte číslo: "))) 
- seznam.insert(0,​x) 
-print(seznam) 
- 
-</​code>​ 
- 
-=== Úkol 2 === 
 Napište program, který načte 5 čísel a najde medián. Napište program, který načte 5 čísel a najde medián.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 3 - Seznamy - Úkol 2|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// +
-*/+
  
-<code python>+=== Úkol 3 ===
  
-# Stepan 
- 
-numbers = [] 
-y = 5 
-for i in range (0, 5): 
-    x = input ("​zadejte " + str(y) + " cisel"​) 
-    x = int (x) 
-    numbers.append(x) 
-numbers.sort () 
-z = len (numbers) 
-if z%2 == 0: 
-    med = (numbers[z/​2]+numbers[(z/​2)+1])/​2 
-    print (med) 
-else: 
-    med = numbers[(int(z/​2))] 
-    print (med) 
- 
-</​code>​ 
- 
- 
-=== Úkol 3 === 
 Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je největší možný. Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je největší možný.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 3 - Seznamy - Úkol 3|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// +
-*/+
  
-<code python>+=== Úkol 4 ===
  
-# Jan Tosner 
- 
-seznam = [] 
-for i in range(0,​10):​ 
- x = int(float(input("​Zadejte číslo: "))) 
- seznam.append(x) 
-seznam.sort() 
-print("​Jsou to tato čísla:",​seznam[-1],​ "​a",​ seznam[0]) 
-</​code>​ 
- 
-=== Úkol 4 === 
 Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je nejmenší možný. Napište program, který načte 10 čísel najde mezi nimi dvě čísla taková, že jejich rozdíl je nejmenší možný.
  
-== Řešení ​==+[[courses:​pri-bootcamp:​solutions#​Den 3 - Seznamy - Úkol 4|Řešení]]
  
-/* +----
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// +
-*/+
  
 +=== Úkol 5 ===
  
-<code python> 
- 
-# Jan Tosner 
- 
-seznam = [] 
-for i in range(0,​10):​ 
- x = int(float(input("​Zadejte číslo: "))) 
- seznam.append(x) 
-seznam.sort() 
-z = seznam[1]-seznam[0] 
-for i in range(0,9): 
- if (seznam[i+1]-seznam[i]) <= z: 
- x = seznam[i+1] 
- y = seznam[i] 
- z = x-y 
-print("​Jsou to tato čísla:",​x,​ "​a",​ y) 
-</​code>​ 
- 
- 
-=== Úkol 5 === 
 Napište program, který načte 10 čísel a vypíše je seřazené podle velikosti. Nepoužívejte funkci ''​sort()''​. Napište program, který načte 10 čísel a vypíše je seřazené podle velikosti. Nepoužívejte funkci ''​sort()''​.
  
-== Řešení == +[[courses:pri-bootcamp:solutions#​Den 3 Seznamy ​Úkol 5|Řešení]]
-/* +
- //​Bude zveřejněno na konci třetího dne.// +
-*/ +
- +
-<code python>​ +
- +
-# Jan Tosner +
- +
-seznam = [+
-for i in range(0,​10):​ +
- x = int(float(input("​Zadejte číslo"))) +
- seznam.append(x) +
-for i in range(9,0,-1): +
- for j in range(9,0,-1): +
- if seznam[j] < seznam[j-1]+
- z = seznam.pop(j) +
- seznam.insert(j-1,​z) +
-print(seznam)+
  
-</​code>​+----
  
 ===== Návrhy na rozsáhlejší programy ===== ===== Návrhy na rozsáhlejší programy =====
courses/pri-bootcamp/03.txt · Last modified: 2019/07/11 11:51 by seredlad