Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:7_showroom [2019/11/11 17:29]
seredlad [7. úkol - Showroom]
courses:b6b36zal:zadani:7_showroom [2019/11/19 12:32] (current)
seredlad [Metody]
Line 47: Line 47:
 ==== Metody ==== ==== Metody ====
  
-Níže je seznam ​metod, které musí databáze poskytovat (očekáváme je v souboru ''​showroom.py''​),​ včetně jejich definice a popisu.+Níže je seznam ​funkcí, které musí databáze poskytovat (očekáváme je v souboru ''​showroom.py''​),​ včetně jejich definice a popisu.
  
   * ''​init(cars)''​ - metoda příjímá pole objektů typu ''​Car''​ a na jejich základě vytvoří spojový seznam.   * ''​init(cars)''​ - metoda příjímá pole objektů typu ''​Car''​ a na jejich základě vytvoří spojový seznam.
courses/b6b36zal/zadani/7_showroom.txt · Last modified: 2019/11/19 12:32 by seredlad