Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:6_data_sorting [2019/11/01 11:25]
seredlad [Řazení čísel]
courses:b6b36zal:zadani:6_data_sorting [2019/11/04 07:33] (current)
seredlad [6. úkol - Data sorting]
Line 7: Line 7:
 <note tip>K implementaci použijte tuto šablonu: {{:​courses:​b6b36zal:​zadani:​sort.py|}}</​note>​ <note tip>K implementaci použijte tuto šablonu: {{:​courses:​b6b36zal:​zadani:​sort.py|}}</​note>​
  
-<note warning>​Smyslem domácího úkolu je vlastní implementace řadícího algoritmu. Nepoužívejte tedy metodu ​polí ''​sort()''​. V opačném případě bude bodový zisk z domácího úkolu nulován a úkol označen jako nesplněný.</​note>​+<note warning>​Smyslem domácího úkolu je vlastní implementace řadícího algoritmu. Nepoužívejte tedy metody ​polí ''​sort()'',​ ''​reverse()'',​ ''​min()''​ nebo ''​max()''​. V opačném případě bude bodový zisk z domácího úkolu nulován a úkol označen jako nesplněný.</​note>​
  
 ==== Řazení čísel ==== ==== Řazení čísel ====
courses/b6b36zal/zadani/6_data_sorting.txt · Last modified: 2019/11/04 07:33 by seredlad