Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:4_pi [2019/10/15 08:48]
seredlad [Nilakantova řada]
courses:b6b36zal:zadani:4_pi [2019/10/16 10:11] (current)
seredlad [Numerické řešení rovnice]
Line 32: Line 32:
   * V tomto případě $f(x) = \sin(x)$ a $f^{\prime}(x) = \cos(x)$.   * V tomto případě $f(x) = \sin(x)$ a $f^{\prime}(x) = \cos(x)$.
   * Pro výpočet $\cos(x)$ a $\sin(x)$ v Pythonu použijte modul math (funkce math.cos, math.sin).   * Pro výpočet $\cos(x)$ a $\sin(x)$ v Pythonu použijte modul math (funkce math.cos, math.sin).
-  * Volání funkce newtonPi(3.0) (počáteční hodnota $x_0=3.0$) by mělo vrátit ​konstantu ​Pi.+  * Volání funkce newtonPi(3.0) (počáteční hodnota $x_0=3.0$) by mělo vrátit ​vámi spočtenou hodnotu konstanty ​Pi.
   * Inspirujte se obdobným příkladem ze cvičení pro výpočet odmocniny $\sqrt{S}$, kde se takto hledá řešení pro $f(x) = x^2 - S$.   * Inspirujte se obdobným příkladem ze cvičení pro výpočet odmocniny $\sqrt{S}$, kde se takto hledá řešení pro $f(x) = x^2 - S$.
   ​   ​
courses/b6b36zal/zadani/4_pi.txt · Last modified: 2019/10/16 10:11 by seredlad