Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:zadani:10_dijkstra [2019/09/21 18:43]
seredlad [Testování]
courses:b6b36zal:zadani:10_dijkstra [2019/09/21 18:46] (current)
seredlad [Testování]
Line 109: Line 109:
 </​note>​ </​note>​
  
-Testování je rozděleno do několika bodů. V případě 3. bodu jsou vám zadávány náhodně generované grafy. U těchto grafů se může stát, že nebudou spojté. V případě nespojtého grafu provádíte operace pouze nad částmi, které jsou spojté.+Testování je rozděleno do několika bodů. V případě 3. bodu jsou vám zadávány náhodně generované grafy. U těchto grafů se může stát, že nebudou spojté. V případě nespojtého grafu provádíte operace pouze nad částmi, které jsou spojté. Nejkratší cestu do nedostupného vrcholu reprezentuje **prázdný seznam** (vrcholů).
  
 <note important>​Kromě správnosti řešení testujeme také jeho výkon. Hranice jsou nastaveny dostatečně vysoko, ale v případě, že vaše řešení neprochází na čas, spojte se s cvičícím.</​note>​ <note important>​Kromě správnosti řešení testujeme také jeho výkon. Hranice jsou nastaveny dostatečně vysoko, ale v případě, že vaše řešení neprochází na čas, spojte se s cvičícím.</​note>​
courses/b6b36zal/zadani/10_dijkstra.txt · Last modified: 2019/09/21 18:46 by seredlad