Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b36zal:cviceni:10.cviceni [2019/11/25 17:16]
seredlad [Podpůrné soubory]
courses:b6b36zal:cviceni:10.cviceni [2019/11/25 17:16] (current)
seredlad [Desáté cvičení]
Line 2: Line 2:
  
 Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání minimální kostry v Grafu. Toto cvičení je zaměřeno na práci s grafy a na hledání minimální kostry v Grafu.
-Slajdy jsou k dispozici zde {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.+Aktuální prezentace je k dispozici ​na adrese: [[http://​seredlad.pages.fel.cvut.cz/​slides/​zal.html?​10|zde]], starší slajdy pak zde: {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pdf|pdf}} a {{:​courses:​b6b36zal:​cviceni:​zal_10.pptx|pptx}}.
  
 ===== Zadání Desátého úkolu ===== ===== Zadání Desátého úkolu =====
courses/b6b36zal/cviceni/10.cviceni.txt · Last modified: 2019/11/25 17:16 by seredlad