Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b35osy:start [2019/01/10 20:47]
sojkam1 [Příprava na zkoušku]
courses:b4b35osy:start [2019/01/13 22:53] (current)
sojkam1 [Hodnocení předmětu]
Line 56: Line 56:
     * Ústní část - max 10 bodů     * Ústní část - max 10 bodů
     * Minimimum ze zkoušky - 17 bodů     * Minimimum ze zkoušky - 17 bodů
 +    * Ústní zkoušky se student může zúčastnit pouze, pokud má zápočet.
   * Hodnocení při splnění všech minimálních kritérií podle ECTS:   * Hodnocení při splnění všech minimálních kritérií podle ECTS:
     * A 100-90 ​     * A 100-90 ​
courses/b4b35osy/start.txt · Last modified: 2019/01/13 22:53 by sojkam1