Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b3b33kui:prednasky:start [2018/05/18 09:57]
svobodat
courses:b3b33kui:prednasky:start [2018/05/23 08:34] (current)
svobodat
Line 16: Line 16:
 | 09.05.2018 |  12. | L | Učení rozhodovacího stroje - klasifikátoru. Perceptron {{ :​courses:​b3b33kui:​prednasky:​11_recog.pdf |}}. | | 09.05.2018 |  12. | L | Učení rozhodovacího stroje - klasifikátoru. Perceptron {{ :​courses:​b3b33kui:​prednasky:​11_recog.pdf |}}. |
 | 16.05.2018 |  13. | S ^ Rektorský den ^ | 16.05.2018 |  13. | S ^ Rektorský den ^
-| 23.05.2018 |  14. | L | Učení pravděpodobnostních modelů z dat. Maximálně věrohodný odhad. ​<fc #​A9A9A9>​Podle času pakAproximace Q-funkce pro RLvybrané kapitoly a ukázky ​současného stavu poznání ...</​fc> ​|+| 23.05.2018 |  14. | L | Učení pravděpodobnostních modelů z dat. Maximálně věrohodný odhad. ​{{ :courses:​b3b33kui:​prednasky:​12_mle.pdf |}}, Kam dál, ukázky ​z projektů, ​... {{ :​courses:​b3b33kui:​prednasky:​kui-closing-lecture-2018.pdf |}}  ​|
courses/b3b33kui/prednasky/start.1526630266.txt.gz · Last modified: 2018/05/18 09:57 by svobodat