Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b0b99prpa:test [2019/12/11 10:00]
viteks [Nesetříděno]
courses:b0b99prpa:test [2019/12/11 10:01] (current)
viteks [Nesetříděno]
Line 91: Line 91:
   * Navrhněte datovou strukturu(y) pro vytvoření spojového seznamu   * Navrhněte datovou strukturu(y) pro vytvoření spojového seznamu
   * Charakterizujte abstraktní datový typ. Co se pod tímto pojmem myslí?   * Charakterizujte abstraktní datový typ. Co se pod tímto pojmem myslí?
-  * Charakterizujte základní rozdíly mezi zásobníkem a frontou? ​+  * Charakterizujte základní rozdíly mezi zásobníkem a frontou? 
 +  * Vysvětlete princip rekurze např. na výpočtu faktoriálů. Charakterizujte hlavní rozdíly mezi rekurzivním a iterativním výpočtem. ​
  
courses/b0b99prpa/test.txt · Last modified: 2019/12/11 10:01 by viteks