B0B36DBS – Databázové systémy

Předmět je koncipován jako základní databázový kurz, v němž je důraz kladen zejména na schopnost samostatného návrhu datového modelu, zvládnutí jazyka SQL a schopnosti zvolit vhodný stupeň izolovanosti transakcí. Studenti se dále seznámí s nejběžněji používanými technikami indexace, architekturou databázových systémů a jejich správou. Své poznatky si ověří při vypracování průběžně odevzdávané samostatné úlohy.

Popis předmětu Rozvrh předmětu

Kontakty

Harmonogram

Týden Přednáška DK Cvičení Odevzdání
1 Konceptuální model Konceptuální model
2 Konceptuální model - ukázka Relační model Konceptuální model ( MS řešení MS)
3 Relační model Relační model( MS řešení MS) Sdělení tématu
4 Funkční závislosti DK Relační model (samostatná práce) Odevzdávání konceptuálního modelu
5 SQL - práce s daty Funkční závislosti ( řešení)
6 SQL - práce s datovým modelem SQL - Práce s daty (MS MS řešení)
7 SQL - pokročilé techniky SQL - práce s datovým modelem ( MS řešení) Relační model
8 Databázové transakce SQL - pokročilé techniky (řešení řešení 2)
9 SQL - analýza dotazů, indexy Databázové transakce
10 JDBC, JPA DK SQL - analýza dotazů, indexy, triggery ( řešení) Datový model a práce s daty
11 Aktuální trendy JDBC, JPA (MS) (řešení)
12 OLAP Samostatná práce Ukázka transakce, optimalizace, triggeru
13 (rektorský den) Samostatná práce / náhrada
14 (rezerva / předtermín) P Odevzdávání java aplikace

Cvičení označená DK jsou určena k dobrovolným konzultacím nad poslední odevzdanou úlohou. Cvičení označené P je povinná.

Materiály vycházejí z běhu 2020/2021 předmětu Databázové systémy přednášejícího Martina Svobody.

Přednášky se z kapacitních důvodů konají v úterý a ve čtvrtek. V případě nižší návštěvnosti přednášek budou čtvrteční přednášky zrušeny.

Podmínky zápočtu

 • Účast na cvičení je dobrovolná, avšak silně doporučená; to se netýká povinnému cvičení výše označeného P, kdy se prezentují úlohy cvičícímu. U cvičení označených DK je předpokládán blok konzultací k odevzdaným úkolům (zpětná vazba).
 • Nedílnou součástí cvičení je práce na semestrální práci. Semestrální práce má jediné realistické téma, které je postupně rozpracováváno formou dílčích úloh.
 • Každá úloha musí být odevzdána alespoň na třetinový počet bodů, všechny úlohy alespoň na polovinu z maximálního počtu dosažitelných bodů.
 • Úlohy se vypracovávají samostatně elektronicky s pomocí vhodných specializovaných aplikací, není-li uvedeno jinak.
 • Vypracovaná úloha se odevzdává prostřednictvím systému BRUTE řádně a včas, pozdější odevzdání je penalizováno 5 body. Penalizace se započítává do celkového hodnocení za cvičení.
 • V případě nadstandardně vypracované úlohy či aktivity na cvičení může cvičící přidělit bonusové body. Maximální celkový počet bonusových bodů je 12.
 • Body získané řešením semestrální práce se z 30% podílí na výsledném hodnocení.

Semestrální práce

 • Úlohy se odevzdávají výhradně pomocí odevzdávacího systému BRUTE
 • Každý si zvolí dostatečně nosné téma, které bude během semestru zpracovávat. Změna tématu během semestru není možná.
 • Vypracovanou úlohu je možné do systému nahrát opakovaně, hodnotí se jen poslední verze. Jakmile cvičící poslední verzi ohodnotí, toto hodnocení zapsané do systému BRUTE je konečné. Jest žádoucí se s námitkami cvičícího seznámit a reflektovat je v dalších úlohách.
 • Úlohy je nutné odevzdávat řádně a včas, odevzdávejte pouze to, co je požadováno pro zdárné splnění úlohy.

Zkouška

 • Zkouška má povinnou písemnou část a nepovinnou ústní část.
 • Na vypracování písemné části je 120 min, termín konání ústní části sdělí zkoušející v den zkoušky.
 • Hodnocení se skládá z bodů
  • ze cvičení dělených 3 (tj. max 30 bodů)
  • získaných během zkoušky (tj. max 70 bodů), přičemž písemná část nemůže být hodnocena méně než 40 body.
 • Známka se uděluje dle ECTS stupnice na základě celkového počtu získaných bodů.
 • Náhled do písemné práce je umožněn po ukončení následujícího zkouškového termínu.
courses/b0b36dbs/start.txt · Last modified: 2024/04/06 10:08 by rimnacm