Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:uloha_4 [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Zadání úlohy č.4**
 +
 +**__A. Strategie pro akvizici zdravotnických prostředků v nemocnicích__**
 +
 +Oddělení biomedicínského inženýrství zajišťují v České nemocnici především evidenci a kontrolu zdravotnických prostředků (ZP). Z velké části se také podílejí na akvizicích požadovaných ZP pro danou nemocnici formou ​ spoluúčasti na realizacích ​ výběrových řízeních na ZP. Existuje několik způsobů získání ZP pro nemocnici: přímý nákup, pronájem, výpůjčka nebo dar.
 +  ​
 +//​**Úkol**//​
 +
 +Vypracujte návrh strategie
 +
 +//**Pokyny pro zpracování**// ​
 +
 +  * Definujte legislativně pojem nákup, pronájme, výpůjčka dar.Seznamte se legislativou spojenou s nákupy, pronájmy, výpůjčky,​ dary ZP nemocnicemi v České republice. (rozlišujte nemocnice jako příspěvkové organizace organizačních složek státu, nemocnice jako příspěvková organizace zřízena územně samosprávním celkem, nemocnice jako akciová společnost. Implementuje aktuální zákony o veřejných zakázkách. Sledujte problematiku nákupu, pronájmu, výpůjček,​ darů ZP nemocnicemi z pohledu účetních a daňových zákonů (odpisů).Porovnejte výhody a nevýhody získání ZP formou nákupu, pronájmu, výpůjčky,​ daru. Diskutujte možné způsoby akvizice ZP pro nemocnici v závislosti na typu ZP
 +  * Rozlišujte nájem x výpůjčka (nájem - půjčení ZP za předem definovaný nájem s nutností úhrad servisních služeb, výpůjčka - bezplatné půjčení, zpravidla za závazek na odběr spotřebního materiálu od pronajímatele, ​ za servis odpovídá pronajímatel)
 +  * Rozlišujte ZP, bez nutnosti nákupu spotřebního materiálu a s nutnosti nákupu ZP. Při zápůjčce ZP s nutností nákupu spotřebního materiálu musíte kupovat spotřební materiál již pro daný ZP (možnost kvalitně provedené veřejné soutěže na spotřební materiál se tak snižuje).
 +  * Popište motivace a chování „jednotlivých hráčů“ nemocnice, lékaři, distributor,​ pronajímatel,​ dárce, pacient, pojišťovna. Diskutujte úlohu etického a transparentního chování v jednání všech hráčů v této hře. Popište chování hráčů dnes a při ideálním stavu. Zdůrazněte úlohu kontroly „fairových podmínek hry“. Počítejte s žádoucí různorodostí výrobců/ distributorů jednoho typu ZP
 +
 +
 +//​**Typy**//​
 +  * Rozdělte ZP dle cenové náročnosti,​ dle nutnosti nákupu spotřebního materiálů,​ nároků na servisní údržbu. Rozdělení by mělo obsahovat kategorie velké ZP  (RTG, CT MR), malé ZP (jehly, rukavice..),​ ZP s nutným nákupem spotřebního materiálu (infuzní pumpy, hemodynamické monitory), velké ZP s velkým objemem spotřebního materiálu nebo reagencii( automatické analyzátory pro hematologii,​ biochemii), ZP s nutným dlouhodobým servisem …
 +  * Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte,​ správně citujte
 +  * Působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace
 +
 +
 +**__B. Off-label použití zdravotnického prostředků v České republice__** ​
 +
 +Použití zdravotnického prostředku (ZP) jiným způsobem, než je uvedeno v návodu pro použití se nazývá tzv. off-label použití ZP. Používáním ZP podle návodu (on-label) dosahujeme takových účinků a bezpečnosti,​ jakých bylo dosaženo v průběhu klinických studii a klinického hodnocení Zákon 123/2000 off-label použití ZP nedovoloval,​ nový zákon 268/2014 Sb. ve svých nepřesnosti bohužel ano.
 +
 +//**Pokyny pro zpracování**// ​
 +  * Porovnej starý ​ a nový zákon o ZP. Najdi a cituj ty části zákonů, které používání ZP v rozporu ​ s návodem povolují , a které ne. 
 +  * Vysvětli pojmy klinická zkouška, klinické hodnocení a „klinicky ověřený způsob použití u podobného typu ZP“ Použij tyto pojmy v diskuzi v souvislosti s hodnocením bezpečnosti e efektivity ZP použitého on-label vs. off-label. ​
 +  * Diskutuj možnost úhrad ZP používaných off-label z prostředků veřejného zdravotního pojištění. ​
 +  * Diskutuj odpovědnost lékaře, nemocnice, výrobce za nežádoucí komplikace při použití ZP off-label.
 +  * Navrhni model zvýšené surveillance pro off-label výkony
 +  * Sleduj ​ legislativu v zemích EU vztahující se  k dané problematice. Porovnej situaci v EU vs. USA
 +
 +//​**Typy**//​
 +  * Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte,​ správně citujte
 +  * Působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace
  
courses/a6m33ozl/uloha_4.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)