Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:uloha_3 [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Zadání úlohy č.3**
  
 +**Health technology assessment**
 +
 +**__Návrh koncepce posuzovaní nově vstupujících technologii do systému zdravotnictví České Republiky__**
 +
 +Nové technologie jsou žádoucí. Předpokládáme,​ že díky novým technologiím budeme léčit úspěšněji nádorová onemocnění,​ prodlužovat život pacientům v terminálním stadium srdečního onemocnění. Zároveň se nové technologii spolu s rozvojem chronických onemocnění a se vzrůstajícími nároky pacientů stávají hlavní příčinou vzrůstů nákladů ve zdravotnictví. Dnes už si nedokážeme představit,​ že bychom některé nákladné operace nebo léky platili v hotovosti osobně, Jsou placeny třetí stranou, našimi pojišťovnami ze zdrojů veřejného zdravotního pojištění. Proto je běžné, že některé země v Evropě i ve světě přistupují k vytvoření nástrojů, které posuzují nově vstupující technologii z pohledu efektivity a nákladovosti. Mluví se o Health technology assessmet
 +
 +**//​Úkol//​** ​
 +
 +Vypracujte koncepci health technology assesment pro Českou republiku ​
 +
 +//**Pokyny pro zpracování**// ​
 +
 +  * Srovnejte způsoby posuzování nových technologii v zahraničí – rešerše, porovnej detailně systémy HTA ve 3 vybraných zemích. Stav zavádění HTA v České republice. ​
 +  * Vypracujete koncepci HTA pro Českou republiku. ​
 +  * Popište motivace a chování „jednotlivých hráčů“ při zavádění nových technologií do zdravotního systému (tzn. pacient, stát, lékaři, zdravotní zařízení,​ pojišťovna,​ výrobce) a implementujte do úlohy. ​
 +  * Popište změny chování navrhovaného systému při nekontrolovaném dominantním chovaní jednoho z hráčů. ​
 +  * Popište právní rámec pro implementaci HTA do současného zdravotního systému ČR, navrhněte úpravy zákonů. V jednotlivých krocích navrhněte optimální formu zavádění HTA do systému zdravotnictví v ČR 
 +  * Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte ​
 + 
 +
 +//**Načti a implementuj do úlohy**//
 +  * Health technology assessment. Procesní mapa HTA (popis jednotlivé fáze)
 +  * Klinické studie - způsob implementace nových lékařských přístrojů a léků do praxe. ​
 +  * Standard, nadstandard
 +  * Clinical guidelines jako nástroj ke zvyšování kvality a efektivity
 +  * „Matematika milosrdenství“
 +  * Qualy
 +
 +//**Tipy na vypracování úlohy s vysokou přidanou hodnotou**// ​
 +  * Čím je určena konečná cena nového zdravotnického prostředku při jeho zavádění do medicínské praxe.
 +  * Etické chování zdravotnických firem a lékařů při klinických studii ​
 +  * Úloha konkurence při zaváděných nových technologii do praxe, právní odpovědnost za nové technologie v medicínské praxi
 +  * Působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace ​
courses/a6m33ozl/uloha_3.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)