Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:uloha_2 [2018/02/27 10:34] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Zadání úlohy č. 2**
 +
 +**__Uvedení nového zdravotnického ​ prostředku na trh – od myšlenky, prototypu po průmyslovou výrobu__**
 +
 +Vytvořte studii popisující proces uvedení nového zdravotnického prostředku (ZP) na trh. ZP si zvolte podle osobních preferencí a domluvy. ​
 +
 +Pracujte ve dvojicích. ​
 +
 +//**Vaše studie by měla obsahovat následující body**// ​
 +
 +  *  Definice ZP a jeho rozdělení
 +  * Aktivní, neaktivní, imlantabilní ZP, zdravotnické třídy ZP
 +  * Co není ZP?
 +  * Global medical devices nomenclature system
 +  * Eudamed
 +  * Analýza trhu, SWOT analýza, produktová analýze rizik
 +  * Prototyp ​
 +  * Klinické hodnocení, klinické zkoušky
 +  * Prohlášení o shodě, Posouzení shody notifikovanou osobou
 +  * Produkční fáze výrobku, product management – životní cyklus výrobku
 +  * Marketingová fáze výrobky, marketingový plán, Reklama
 +  * Štítky, manuály
 +  * Post marketing surveillance
 +  * Quality and risks management system
 +  * Vigilance system
 +  * Nežádoucí příhody
 +  * Legislativa zdravotnických prostředků ČR, EU
 +  * Systém managementu kvality ​ ve všech fázi vývoje a distribuce ZP
  
courses/a6m33ozl/uloha_2.txt · Last modified: 2018/02/27 10:34 by mackudav