Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:uloha_1 [2018/02/16 12:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Zadání úlohy č.1**
 +
 +**__Návrh koncepce reformy zdravotnictví pro Českou republiku __
 +**
 +
 +Reforma zdravotnictví je v současnosti velmi aktuální téma. Je velmi těžké vytvořit systém, který bude solidární k občanům po vzoru vyspělých socializovaných zdravotních systémů ve vyspělých zemích Evropy, který bude vyhovovat jednotlivým zájmovým skupinám v České Republice a zároveň bude finančně udržitelný.
 +
 +//​**__Úkol__**//​
 +
 +
 +Vypracujte návrh koncepci reformy zdravotnictví pro Českou republiku
 +
 +__//​**Pokyny pro zpracování
 +**//__
 +
 +• Při zpracování vycházejte z porovnání se zahraničními zdravotními systémy (doporučuji:​ USA, Velká Británie, Kanada, Švýcarsko,​ Německo, Francie)
 +
 +• Aplikujte volební programy politických stran pro zdravotnictví při zpracování úlohy (Volby do Poslanecké sněmovny 2017)
 +
 +• Popište ​ motivace a chování „jednotlivých hráčů“ ve zdravotním,​ systému (tzn. pacient, stát, lékaři, zdravotní zařízení,​ pojišťovna, ​ soukromá zdravotní a farmaceutická firma) a implementujte do úlohy. Popište změny chování vámi navrhovaného systému při nekontrolovaném dominantním chovaní jednoho z dominantních hráčů (pacient, stát, lékaři)
 +
 +• Definujte právní rámec současného zdravotního systému (Základní listina práv a svobod, Úmluva o biomedicíně,​ zákony a vyhlášky ČR) a navrhněte úpravy zákonů
 +
 +• Všechny úvahy a návrhy podrobně komentujte a vysvětlujte
 +
 +  ​
 +  ​
 +  ​
 +  ​
 +
 +__//​**Načti a implementuj do úlohy
 +**//__
 +
 +
 +o Primární,​ sekundární a terciární péče
 +
 +o Všeobecné zdravotní pojištění
 +
 +o Úhrada zdravotní péče ( Všeobecné zdravotní pojištění,​ hotovost, komerční připojištění,​ osobní účty)
 +
 +o Standard, nadstandard
 +
 +o DRG systém
 +
 +o Klinické protokoly (kvalita, efektivita, právní aspekty)
 +
 +o Kvalita zdravotní péče (definice, její hodnocení, systém pasivní a aktivní kontroly)
 +
 +
 +
 +__**//Tipy na vypracování úlohy s vysokou přidanou hodnotou
 +//**__
 +
 +o „socialized medicine“ -  Milton Friedman
 +
 +o Etické chování pacientů, lékařů, státu, zdravotnického zařízení, ​ farmaceutických firem. ​
 +
 +o „Děkujeme,​ odcházíme“ – lékařská „rebelie“ nebo oprávněný akt této zájmové skupiny
 +
 +o Úloha privátních zdravotnických zařízení a pojišťoven v regulovaném ​ zdravotním systému
 +
 +o Správné určení základní motivace státu při „provozování“ zdravotního systému v České republice. ( jedna věta)
 +
 +o Navíc působivé zpracování úlohy v PowerPoint pro účely presentace
 +
 +
 +
  
courses/a6m33ozl/uloha_1.txt · Last modified: 2018/02/16 12:13 (external edit)