Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a6m33ozl:semestralni_prace [2018/02/19 10:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Zadání semestrální práce ======
 +
 +===== Pokyny pro vypracování =====
 +  * Zvolte si jednoznačné téma a název semestrální práce, které bude na druhém cvičení schváleno cvičícím. Můžete využít vlastní téma nebo některé z navrhnovaných témat - viz. níže.
 +  * Vypracování semestrální úlohy do přehledného referátu formou vědecké práce (7 - 10 stran, velikost písma 11). Různé zásady a možnosti vypracování viz.: {{:​courses:​a6m33ozl:​jak-napsat-odborny-text.pdf|}},​ {{:​courses:​a6m33ozl:​jak_psat_clanek.pdf|}},​ {{:​courses:​a6m33ozl:​jak_psat_dp_nebo_dis.pdf|}}.
 +  * Formát pdf.
 +  * Prezentace referátu (max. na 10 min.). Formát pdf nebo ppt
 +  * Semestrální práce bude prezentována na posledních dvou hodinách cvičení, viz.: [[courses:​a6m33ozl:​harmonogram_cviceni|harmonogram cvičení]]. Účast na všech těchto cvičeních je povinná. ​
 +
 +===== Bodování semestrální práce =====
 +
 +viz. [[courses:​a6m33ozl:​bodova_hodnoceni_a_podminky_hodnoceni|Bodové hodnocení úloh]]
 +
 +===== Témata semestrálních prací ===== Příklady
 +
 +  - Chráněná domácnost, chráněná dílna - benefiční sbírka
 +  - Návrh klinického protokolu u pacientů v bezvědomí
 +  - Role biomedicinského inženýra při výběrových řízeních v nemocnici
 +  - Rešerše /obecně/, ICDs a PMs pro pacienty podstupující vyšetření na MRI
 +  - Informační systémy ve zdravotnictví ​
 +  - Uvedení zdravotnického prostředku na trh – protéza na paži.
 +  - Uvedení nového dávkovače na trh (kalibrace, certifikace) ​
 +  - Vytvoření databáze zdravotnických prostředků z pohledu biomedicínského inženýra pro posuzování kvality a efektivity) ​
 +  - Zkoušení přístrojů v klinické praxi
 +  - Použití mechanických podpor cirkulace v praxi (etické a právní aspekty)
 +  - Měření elektrické bezpečnosti ve zdravotnictví (normy, simulátor)
 +  - Patentový zákon
 +  - Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví (software)
 +  - Certifikace,​ uvedení nového přístroje na trh (od prototypu k průmyslové výrobě)
 +  - Rešerše (obecně), HW a SW rozhraní mozek – stroj (příklad)
 +  - Organizace řízení vědecké instituce (rozpočty, legislativa,​ rozvoj)
 +  - Nařízení vlády č 154/2004 – technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky (klinická praxe)
 +  - Klinické testování přístroje
 +  - Vztah elektromagnetické pole – živý organismus (ochrana, legislativa) ​
 +  - Certifikace nového přístroje ve zdravotnictví (příklad)
 +  - Zavedení nového produktu na trh (od analýzy trhu po uvedení výrobku na trh 
 +  - Technické normy a požadavky na kalibraci diagnostických roztoků na monitorování glykémie
 +  - Vigilance zdravotnických prostředků z pohledu EU/ČR
 +  - Problematika webového přístupu handicapovaných z hlediska státní správy
 +  - SWOT analýza projektu „inteligentní domácnost“
 +  - Liberální zdravotní systém vs. Socializované zdravotnictví
 +  - Vyváženost poskytovaní informací pacientovi. Anonymizace dat (Eticko-právní rozbor)
 +  - Ochrana osobních údajů (eticko-právní rozbor)
 +  - Kontrola kvality ve zdravotnictví
 +  - Způsob zavádění nové aplikace/​zdravotnického prostředku do zdravotnického zařízení
 +  - Nakládání a experimentovaní s biologickým materiálem (legislativa)
 +  - zákon č.123/​2000,​ zákon o zdravotnických prostředcích
 +  - Výběrové řízení, podmínky zadávání,​ zákony, skutečnost,​ možnosti systémového řešení k dosažení větší efektivity ​
 +  - Implantace VADs jako TAH (etické a právní aspekty
 +  - Rešerše (obecně), příklad
 +  - Používání invazivních zdravotnických prostředků (legislativa,​ etika)
 +  - Certifikace elektrických přístrojů v medicíně
 +  - Zavedení zdravotnického prostředku (el. přístroj) na trh v ČR
 +  - Právní aspekty informovaného souhlasu pacienta a bezpečnostní požadavky na zdravotnické prostředky
 +  - Prosazování nových léčebných metod do praxe
 +  - Chráněná dílna, domácnost u handicapovaných osob, legální aspekty. Benefiční sbírka
 +  - Lázeňství/​rehabilitace – arabský svět
 +  - Technické normy, normy kvality (pohled biomedicínského inženýra)
 +  - Potvrzení shody zdravotnického prostředku a jeho uvedení do provozu (srovnání ČR, Evropa, USA) 
 +  - Asistenční modul pro podporu domácí medikace v systému dohledové péče (SWOT analýza)
 +  - Domácí paliativní léčba ​
 +  - Přístroje s ionizujícím zářením. Bezpečnost provozu (pohled z praxe
 +  - Patentove rizeni a chyby v patentovém řízení
 +  - Pletysmografická křivka u dětí
 +  - Borová neutronová záchytová terapie
 +  - Využití Fourierovy transformace pro diagnostiku Alzheimerovy choroby
 +  - Rizika etického selhání v asistivních technologií
 +  - Homeopatie – evidence based medicine ​
 +  - Detekce spánku a bdění ​
 +  - Zpracování High Density EEG signálů pro potřeby inverzní úlohy v epileptologii ​
 +  - Úvod do problematiky ultraslabé fotonové emise z lidských subjektů ​
 +  - MRI mozku pacientů s Alzheimerovou chorobou ​
 +  - Provádění a zajišťování systému jakosti souvisejícího s radiační činností ​
 +  - Možnosti snímání dechového objemu a hrudních exkurzí při umělé plicní ventilaci ​
 +
  
courses/a6m33ozl/semestralni_prace.txt · Last modified: 2018/02/19 10:30 by mackudav