Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm1:2013_zs:seminar_11 [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +
 +Úlohy berte zejména z minulého semináře, navíc jsme si řekli udělali Princip inkluze a exkluze
 +
 +=== Inclusion-Exclusion principle ===
 +
 +Popis [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Inclusion-exclusion_principle| je zde]]\\
 +Zopakujte si [[http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Venn_diagram|Vennovy diagramy]]\\
 +
 +== Úložky navazující a na doma ==
 +Hodnocení za jednu doma 3 body, za dve 5 b., za tři 6 b., Za čtyři 7 b., za pět 8 b.\\
 +
 +http://​www.spoj.com/​problems/​NGM2/​ \\  ​
 +
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=15&​page=show_problem&​problem=1266| The Lottery]]
 +
 +http://​www.spoj.com/​problems/​SQFREE/​ \\
 + 
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=226&​page=show_problem&​problem=2906 |Cheerleaders]]
 +
 +[[http://​uva.onlinejudge.org/​index.php?​option=com_onlinejudge&​Itemid=8&​category=24&​page=show_problem&​problem=2226 |Coin Changing Again]]
 +
  
courses/a4b36acm1/2013_zs/seminar_11.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)