Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:a3b33osd:start [2018/05/18 11:09]
stepan [Přednášky]
courses:a3b33osd:start [2018/05/28 11:41] (current)
stepan [Hodnocení zkoušky LS2017/2018]
Line 65: Line 65:
  
 Body: Body:
-  * Cvičení - až 13 bodů+  * Cvičení - až 11 bodů
   * Kviz - bez pomůcek ​ - až 5 bodů   * Kviz - bez pomůcek ​ - až 5 bodů
   * Příklady - možnost použít počítač, internet - až 15 bodů   * Příklady - možnost použít počítač, internet - až 15 bodů
  
 Hodnocení zkoušky: Hodnocení zkoušky:
-  * A ≥29 +  * A ≥27 
-  * B ≥26 +  * B ≥24 
-  * C ≥23 +  * C ≥21 
-  * D ≥19 +  * D ≥18 
-  * E ≥16+  * E ≥15
  
-Pokud student chce zlepšit známku, může se přihlásit na ústní část, kde si může známku vylepši i zhoršit+Pokud student chce zlepšit známku, může se přihlásit na ústní část, kde si může známku vylepši i zhoršit.
courses/a3b33osd/start.1526634586.txt.gz · Last modified: 2018/05/18 11:09 by stepan