Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:cp2 [2017/08/07 18:13]
kremep1
courses:b6b33ear:cp2 [2017/12/07 17:51] (current)
ledvima1
Line 1: Line 1:
 +====== Checkpoint 2 ====== ​
  
 +Odevzdává se ZIP archiv obsahující:​
 +    * výslednou fungující aplikaci splňující tyto podmínky (projekt kompilovatelný Mavenem):
 +        * Vyhovuje SRS vytvořené v rámci [[cp1|checkpointu 1]],
 +        * Používá persistentní vrstvu, navrženou a schválenou v rámci [[cp1|checkpointu 1]], obohacenou o alespoň tři z následujících technik/​funkcí:​
 +          * Ordering (uspořádání kolekce podle atributu - ''​@OrderBy''​),​
 +          * Pojmenované dotazy (''​@NamedQuery''​),​
 +          * Kaskádní persist/​update/​merge/​remove,​
 +          * Složené primární klíče,
 +          * Mapování výsledků JPQL/native dotazu (''​@SqlResultSetMapping''​),​
 +          * Criteria API,
 +          * Metamodel API.
 +        * Kompletní CRUD části datového modelu. Tento CRUD musí být netriviální,​ tedy přes více entit spojených vazbami,
 +        * Využít transakční zpracování,​
 +        * Prezentační vrstva, komunikující s backendem pomocí REST služeb,
 +          * Používáte-li pro prezentaci technologii,​ která není založena na REST komunikaci (např. JSF, JSP), výše uvedený bod se na vás nevztahuje,
 +        * Použít security podporu (autentifikace,​ autorizace, omezení přístupu k metodám beany, funkcionalita aplikace podle role uživatele),​
 +    * Bonusové body za použití dalších souvisejících technologií (WebSockets,​ klientská mapová vizualizace např. pomocí Google Maps,  použití Criteria API vč. statického metamodelu, použití rich domain modelu, použití JSON-LD ve webových službách, integrace s REST rozhraním jiné aplikace, více scope pro beany BL, atp.),
 +    * zprávu o projektu (cca 1 A4)
 +        * popis aplikace a její struktury.
 +        * návod, jak aplikaci nainstalovat (stručný, ale kompletní, včetně případného vytvoření testovacích dat a konfigurace aplikačního serveru),
 +        * **místo popisu typu "Když chcete uložit objednávku,​ klikněte na tlačítko uložit objednávku"​ vypíchněte spíše zkušenosti získané během této SP - "​Vyzkoušel jsem si tu a tu technologii a má tyto výhody/​nevýhody oproti jiné technologii."​ , nebo "Měl jsem ty a ty neočekávané problémy a řešil jsem je tak a tak.", apod.**
courses/b6b33ear/cp2.txt · Last modified: 2017/12/07 17:51 by ledvima1