Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:cp1 [2017/08/07 18:13]
kremep1
courses:b6b33ear:cp1 [2017/08/07 18:14] (current)
kremep1
Line 1: Line 1:
 +====== Checkpoint 1 ======
 +
 +Odevzdává se SRS systému (viz šablona http://​www.csc.villanova.edu/​~tway/​courses/​csc4181/​s2010/​srs_template-1.doc). **Není nutné vyplňovat všechny sekce**, ovšem přečtení vám pomůže uvědomit si potenciální problémy, které při návrhu systému mohou nastat. Výsledné SRS však musí nutně obsahovat:
 +      * Pro jaké uživatele (druhy uživatelů) bude systém určen (je nutné mít alespoň 2 funkčně různé uživatele),​
 +      * Jaké bude plnit funkce (k čemu bude jednotlivým druhům uživatelů sloužit),
 +      * Jaká bude mít systém omezení (k čemu sloužit nebude, ačkoliv by to mohlo být očekáváno),​
 +      * Objektový model (diagram)*,
 +          * Navrhujte s ohledem na očekávané funkce systému, autentizaci do systému a další omezení,
 +          * Obsahuje minimálně 5 relací (DB tabulek) - několik vazeb 1:N a minimálně jedna vazba M:N (M:N vazebné tabulky se nepočítají do celkového počtu relací),
 +      * **Systém navrhněte dostatečně komplexně - tedy tak, jak byste jej jako uživatelé chtěli používat,​**
 +      * **V rámci tohoto předmětu stačí implementovat jen část funkcionality. Zamyslete se nad tím (a v dokumentu zřetelně vyznačte), kterou funkcionalitu chcete implementovat vzhledem k  [[cp2|požadavkům na odevzdávanou aplikaci]].**
 +Vyplnit relevantní sekce stačí stručně a výstižně (očekáváme cca 1-2 strany vlastního popisu). ​
 +
 +Dále se odevzdává a prezentuje fungující zárodek aplikace (Projekt kompilovatelný Mavenem) obsahující:​
 +  * JPA entity odpovídající doménovému modelu
 +      * dědičnost (vybrat vhodnou strategii) nebo alespoň ''​@MappedSuperClass'',​
 +  * DAO vrstva,
 +  * část business logiky propojené pomocí dependency injection,
 +  * testy.
 +
 +* Ke kreslení diagramu lze použít např. Community edici aplikace [[http://​astah.net/​editions/​community|Astah]],​ nebo open-source nástroj [[https://​www.modelio.org/​|Modelio]].
  
courses/b6b33ear/cp1.txt · Last modified: 2017/08/07 18:14 by kremep1