Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b6b33ear:cp0 [2016/09/30 09:43]
kremep1
courses:b6b33ear:cp0 [2017/08/07 18:13] (current)
kremep1
Line 1: Line 1:
 +====== Checkpoint 0 ======
 +
 +Cílem tohoto checkpointu je především ujasnit si témata semestrálních prací a vyřešit případné konflikty (**v jedné paralelce by se neměla témata opakovat**, až na níže uvedené výjimky).
 +
 +Odevzdává se:
 +   * Téma semestrální práce,
 +   * Krátký popis očekávané funkcionality,​
 +      * cca půl stránky A4,
 +      * stručný popis by měl sloužit především k tomu, abychom vyřešili kolidující témata. Např. budou-li dvě skupiny v jedné paralelce pracovat na podobném tématu, ale každý systém bude mít jinou funkcionalitu,​ nebudeme zadání považovat za duplicitní.
 +
  
courses/b6b33ear/cp0.txt · Last modified: 2017/08/07 18:13 by kremep1