Table of Contents

A0X36MOOC -- Massive Open Online Course

Cílem tohoto volitelného předmětu je nabídnou studentům doplněk k současné nabídce předmětů ve formě možnosti absolvovat zvolený a schválený kurz MOOC. Aktuálně jsou nabízeny dvě možnosti: Udacity (https://www.udacity.com) a edX (https://www.edx.org/). Tento kurz může student absolvovat jednou v bakalářském a jednou v magisterském studiu. Pokud má student zájem získat zápočet za tento volitelný předmět, je potřeba výběr kurzu nechat před jeho absolvováním nechat schválit garantovi tohoto předmětu. Garant předmětu posoudí překryv předmětu s existujícími předměty programu a oboru, jež student studuje.

Shválení MOOC kurzu

Výběr kurzu

Schválení garantem

Odeslat email garantovi předmětu (sislakd at fel.cvut.cz) obsahující následující údaje a vyčkat na vyjádření.

Podmínky zápočtu

Otázky a odpovědi

English version

MOOC Course Approval

Course Selection

Course Approval

Sent an email to the guarantee of MOOC (sislakd at fel.cvut.cz) containg the following information and wait for a reply.

Conditions for Assessment (zapocet)