a0m35sbs -- Spolehlivost a bezpečnost systémů

Přednášky

Středa 9:15-10:45, Karlovo nám., posluchárna KN:E-2, přednášející:

Rozvrh Sylabus

Cvičení

Středa 11:00-12:30, Karlovo nám., posluchárna KN:E-2

Cvičící:

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti v oblasti pravděpodobnosti statistiky pro účely využití v oblasti analýzy, návrhu a optimalizace spolehlivosti a zvládání rizik spojených s provozem složitých technických soustav a systémů zahrnujících lidský faktor. Absolvent se seznámí s metodami modelování takových soustav, identifikací jejich spolehlivostních parametrů, postupy získávání dat, odhadem rizik selhání stejně jako si osvojí metodiky analýzy, optimálního návrhu a výpočtu kompozitních spolehlivostí velmi složitých soustav, zálohování soustav a dalších prakticky využitelných postupů. Kurz současně poskytuje přehled prakticky užívaných postupů ke snižování rizik systémů obecně a vyvažování jejich ekonomicko-spolehlivostních aspektů. Budou probrány základní metody rizikových a spolehlivostních analýz jako např. analýz a chybových stromů, stromů událostí, FMEA/FMECA analýzy, atd.

Obsah přednášek

Týden Téma Materiály
1. Statistické veličiny, náhodné procesy a jejich užití ve spolehlivostní analýze. spo_01a.pdf
2. Spolehlivost prvků a složitých soustav, výpočet kompozitních spolehlivostí. spo_02a.pdf
3. Zvyšování spolehlivosti systému, redundance a zálohování soustav. spo_03a.pdf
4. Redundance a zálohování soustav. spo_04a.pdf
5. Soustavy s časovou závislostí poruchovosti prvků. spo_05a.pdf
6. Markovské modely pro spolehlivostní analýzu. spo_06a.pdf spo_07a.pdf
7. Metody pro kvalitativní analýzy spolehlivosti systémů.
8. Kvantitativní metody analýzy spolehlivosti systémů.
9. Důležitost komponent, kritická místa systémů.
10. Opravitelné systémy a jejich modelování.
11. Safety Integrity Systems – bezpečnost systémů.
12. Rizikové analýzy a jejich úloha ve vývoji a project managementu.
13. Příklady z praxe.

Obsah cvičení

Týden Téma Materiály
Spolehlivost
1. Spolehlivost elementů soustav spolehlivost_1.pdf
2. Spolehlivost elementů soustav a spolehlivost složitých soustav, příklady.spolehlivost_2.pdf
3. Spolehlivost soustav, příklady. spolehlivost_3.pdf
4. Systémy s opravami, příklady.
5. Markovské modely spolehlivosti I, řešení příkladů. spolehlivost_4.pdf
6. Markovské modely spolehlivosti II, řešení příkladů spolehlivost_5.pdf
7. Test ze spolehlivosti; Představení semestrální úlohy
8. Zadání semestrálních úloh
9. Konzultace k semestrálním úlohám
10. Odevzdání 1. části semestrální úlohy
11. Konzultace k semestrálním úlohám
12. Odevzdání semestrální úlohy, test
13. Prezentace semestrálních úloh, zápočet

Literatura

Hodnocení předmětu (podmínky udělení zápočtu)

Pokyny ke zkoušce

45 a více A (výborně)
40-44 B (velmi dobře)
35-39 C (dobře)
30-34 D (uspokojivě)
25-29 E (dostatečně)
0-24 F (nedostatečně)