Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_02 [2019/09/30 14:12]
xposik [Jednoduchá třída]
courses:b4b33rph:cviceni:program_po_tydnech:tyden_02 [2019/10/01 12:25] (current)
kostkja2 [Dilema I]
Line 2: Line 2:
   * diskuse problémů   * diskuse problémů
   * procvičování ''​for''​ cyklů   * procvičování ''​for''​ cyklů
-  * přetížení operátorů, ​třída ​ComplexNumber+  * třída ​pro komplexní čísla a jejich sčítání,​ násobení, ... 
   * procvičování základních datových typů   * procvičování základních datových typů
  
courses/b4b33rph/cviceni/program_po_tydnech/tyden_02.txt · Last modified: 2019/10/01 12:25 by kostkja2