Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b0b36prp:tutorials:services [2018/06/11 15:00] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​150}}
  
 +====== Přehled služeb studentům FEL ======
 +Fakulta elektrotechnická poskytuje, kromě možnosti se vzdělávat,​ i služby studentům, které jim usnadňují studium. Přehled nejdůležitějších (pro PRP) naleznete níže.
 +<note warning>​Zálohovat,​ zálohovat, zálohovat než bude pozdě. O pravdivosti toho tvrzení svědčí následující citát: "​Uživatelé výpočetní techniky se dělí na dvě disjunktní skupiny. Jedni, kteří zálohují a druzí, kteří (teprve) zálohovat budou..."</​note>​
 +
 +====== FEL Google account ======
 +Adresa elektronické pošty slouží krom standardních služeb poštovního klienta i k přístupu ke službám společnosti Google. Mezi tyto služby patří například cloudové úložiště Google drive nebo možnost vyplňovat dotazníky související s výukou přímo jako student Fakulty elektrotechnické. Více informací naleznete na [[http://​google-apps.fel.cvut.cz/​home]].
 +<​note>​FEL Google account neposkytuje všechny služby jako běžný Google účet. Například emailový klient používá fakulta vlastní.</​note>​
 +
 +====== Owncloud ======
 +Owncloud je [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cloud_storage|cloudové úložiště]],​ na které si mohou studenti zálohovat své soukromé i studijní materiály. Celková kapacita cloudového úložiště zdarma přístupná každému ze studentů je 100 GB, avšak velikost vyčleněná pro pracovní složku studentů v počítačových učebnách je pouze 1 GB, proto je třeba zvolit složku, která se bude synchronizovat s daným zařízením. Podrobný návod naleznete [[https://​du.cesnet.cz/​cs/​navody/​owncloud/​start|zde]]. Přihlášení do služby Owncloud naleznete [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​owncloud/​|zde]]. Owncloud patří mezi služby využívající FELid.
 +<note important>​I přesto, že celková velikost úložiště je 100 GB, kapacita pracovní složky v počítačových učebnách je méně než 1 GB.</​note>​
 +
 +====== FileSender ======
 +Souborová služba FileSender slouží k odesílání a sdílení rozsáhlých souborů (až 500 GB) mezi studenty a pedagogy. Rovněž je možné vygenerovat pozvánku k nahrání souboru pro osoby mimo akademickou obec. Přihlášení do služby FileSender naleznete [[https://​filesender.cesnet.cz/​|zde]].
 +
 +====== Gitlab ======
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Version_control|Verzovací systém]] Gitlab umožňuje studentům správu projektů. Ve zkratce poskytuje možnost uchovávat nejen aktuální podobu projektů, ale i jejich předchozí verze, což je praktické zejména v případě, že se objeví slepá ulička a je třeba se vrátit k předchozímu řešení daného problému. Přihlášení naleznete [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​users/​sign_in|zde]].
 +<note tip>​Gitlab využívá k zabezpečení komunikace se serverem protokolu [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Secure_Shell|SSH]] (SSH je zkratkou secure shell, shell je "​skořápka"​ obklopující jádro operační systém, přes kterou může uživatel například spouštět programy, zjišťovat jejich výstupy a obecně ovládat operační systém).</​note>​
 +===== Stručné seznámení s příkazy =====
 +Před každým odeslání (**push**) změněného projektu (pracovní kopie) do globálního repozitáře je třeba změny potvrdit (**commit**). V případě, že předpokládáme dvě různé větve programu nebo například v případě, že na jednom projektu pracuje více lidí, se může stát, že vzniknou dvě verze programu (**branch**),​ změny v těchto verzích je posléze třeba sloučit do jedné (**merge**). Více informací naleznete [[https://​sites.google.com/​a/​fel.cvut.cz/​gitlab-informace/​|zde]] a na cvičeních.
 +
 +<note important>​Jednotlivé **commity** je nanejvýše vhodné doplnit o komentáře ke změnám provedeným v programu.</​note>​
courses/b0b36prp/tutorials/services.txt · Last modified: 2018/06/11 15:00 (external edit)