Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
courses:b4bproj6:start [2019/09/18 11:18]
xposik [B4BPROJ6 – Samostatný projekt]
courses:b4bproj6:start [2019/09/19 10:23] (current)
sloup [Pokyny pro vedoucí projektů]
Line 39: Line 39:
  
   - Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které vloží do aplikace pro vypisování témat semestrálních projektů a zašle garantovi ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]) info o zadání projektu (jméno studenta + název zadání). Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!   - Každý vedoucí projektu se studentem konkretizuje zadání, které vloží do aplikace pro vypisování témat semestrálních projektů a zašle garantovi ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]) info o zadání projektu (jméno studenta + název zadání). Obvykle se zadání odvodí ze zadání BP. Souběh řešení projektu a BP/DP ve stejném semestru není doporučen!
-  - Zadání musí obsahovat název práce, jméno studenta + email, studijní obor, jméno vedoucího + email, katedru vedoucího, pokyny k projektu a popis výstupů projektu (program, rešerše, ...) v dostatečně podrobných detailech. Na některých katedrách existují pro zadání projektu formuláře,​ které lze využít. +  - Zadání musí obsahovat název práce, jméno studenta + email, studijní obor, jméno vedoucího + email, katedru vedoucího, pokyny k projektu a popis výstupů projektu (program, rešerše, ...) v dostatečně podrobných detailech. ​<del>Na některých katedrách existují pro zadání projektu formuláře,​ které lze využít.</​del>​ 
-  - Po odevzdání ​výsledku projektu ​každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/​formulář) a toto hodnocení ​(formát pdf) zašle studentovi a garantovi ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]). Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu (do konce 3. týdne zkouškového období). Pro hodnocení kvality projektu používejte známkovou stupnici, přestože je projekt zakončen jen zápočtem. Známka má pouze orientační charakter a slouží jako včasná zpětná vazba pro studenta, před tím než začne pracovat na své bakalářské práci.+  - Po odevzdání ​výsledků projektů ​každý vedoucí sepíše hodnocení (ideálně kombinace slovního hodnocení + strukturovaný posudek/​formulář) a toto hodnocení zašle studentovi a garantovi ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]). Preferováno je hodnocení pomocí níže uvedeného formuláře (zaslat vyplněný ve formátu pdf). Alternativou je pouze textové hodnocení zaslané emailem, které musí obsahovat minimálně návrh známky se zdůvodněním tohoto hodnocení. V případě návrhu horšího hodnocení projektu (E-F) je vyžadováno řádné zdůvodnění vyplněním zmíněného formuláře. Hodnocení je třeba provést do 10 pracovních dnů od odevzdání projektu (do konce 3. týdne zkouškového období). Pro hodnocení kvality projektu používejte známkovou stupnici, přestože je projekt zakončen jen zápočtem. Známka má pouze orientační charakter a slouží jako včasná zpětná vazba pro studenta, před tím než začne pracovat na své bakalářské práci.
   - Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu - může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu B4BPROJ6 ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]).   - Vedoucí organizuje prezentace studentských projektů (forma je volena vedoucím projektu - může se jednat o veřejnou prezentaci před pedagogy a studenty nebo jen o prezentaci společnou pro studenty od jednoho vedoucího). Termín prezentace nahlásí vedoucí předem garantovi předmětu B4BPROJ6 ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]).
   - Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu - prezentace má proto charakter obhajoby. O úspěšně proběhlé prezentaci informuje garanta předmětu B4BPROJ6 ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]).   - Prezentace se koná poté, kdy vedoucí vypracoval posudek projektu - prezentace má proto charakter obhajoby. O úspěšně proběhlé prezentaci informuje garanta předmětu B4BPROJ6 ([[courses:​b4bproj6:​start#​katederni_garanti_projektu|dle katedry vedoucího]]).
courses/b4bproj6/start.1568798293.txt.gz · Last modified: 2019/09/18 11:18 by xposik