Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
help:common:kamera_matlab_firewire [2011/03/10 11:26]
smutny created
help:common:kamera_matlab_firewire [2018/02/03 10:49] (current)
Line 1: Line 1:
-test 
  
 +===== Firewire kamera a MATLAB =====
 +Návod na použití kamery FireWire, typ FireI, v MATLABu za použití Image Acquisition Toolboxu.
 +
 +  - Spusťte **MATLAB R2009b Classroom** z plochy (případně z Y:​\SOFT95\MATLAB79 po namapování Y: jako \\k333\appl)
 +  - Ke kameře přistoupíte příkazem <​code>​vid = videoinput('​dcam',​ 1, '​RGB24_640x480'​);</​code>​
 +  - Inicializaci kamery včetně zobrazení náhledového okna umožní <​code>​preview(vid);</​code>​
 +  - Pokud je potřeba změnit vlastnosti obrazu (v defaultním nastavení je kamera plně automatická),​ lze tak učinit nastavováním vlastností <​code>​inspect(getselectedsource(vid));</​code>​ případně ve skriptu přes <​code>​set(getselectedsource(vid),​ '​PropertyName',​ '​PropertyValue'​);</​code>​
 +  - Pořízení snímků proběhne voláním (lze volat opakovaně, ale je nutné mít otevřené okno s náhledem) <​code>​im = getsnapshot(vid);</​code>​
 +  - Nakonec je dobré po sobě uklidit sekvencí příkazů <​code>​closepreview(vid);​
 +delete(vid);​
 +clear vid;</​code>​
 +
 +Více informací včetně návodu jak pořizovat celé videosekvence lze nalézt v [[http://​www.mathworks.com/​access/​helpdesk/​help/​toolbox/​imaq/​f9-75080.html|dokumentaci Image Acqusition Tollbox]].
 +
 +Při zapnutém počítači by měla kontrolka kamery zeleně svítit, pokud nesvítí, zkontrolujte FW kabeláž. Při aktivním preview kontrolka kamery svítí oranžově. Kameru lze doostřit otáčením objektivu.
help/common/kamera_matlab_firewire.txt · Last modified: 2018/02/03 10:49 (external edit)