Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a4b36acm2:2018_ls:main [2018/10/03 03:51] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Main  ======
 +
 +====== LS 2018  ======
 +
 +
 +==== Organizace ​ ====
 +Seminář probíhá jednou týdně ve čtvrtek od 16:15 (střídavě 2 a 4 akademické hodiny) v T2:​C2-84 ​ Dejvicích, ​ (viz [[https://​cw.fel.cvut.cz/​wiki/​courses/​a4b36acm2/​2018_ls/​seminare| stránku s podrobným programem semináře]]).\\
 +Klasifikovanou součástí jsou programovací úlohy zadávané v průběhu semestru, jejichž řešení musí být akceptováno systémem automatického online vyhodnocování. Využívat budeme [[https://​icpcarchive.ecs.baylor.edu/​index.php | Archív regionálních kol ACM soutěže]],​ [[http://​www.spoj.com/​ | Sphere Online Judge]], [[http://​uva.onlinejudge.org/​| UVA Online Judge]] ​ podle potřeby případně další.
 +
 +==== CTU Open Contest ====
 +Účastníky semináře podporujeme v účasti v soutěži ​ [[http://​contest.felk.cvut.cz/​| CTU Open Contest]] a [[http://​icpc.baylor.edu/​|ACM International Collegiate Programming Contest]], která probíhá v říjnu a listopadu.\\
 +
 +==== Minisoutěže ====
 +V semestru je několik minisoutěží,​ typicky ve čtyřhodinovém semináři, v každé se řeší tématicky vybrané úlohy některých dřívějších regionálních ACM soutěží, každý účastník podle svých možností řeší kteroukoli a co nejvíce těchto úloh. ​  
 +K zápočtu je nutno za semestr vyřešit celkem alespoň 11 úloh prezenčně v minisoutěžích,​ kdo v některé minisoutěži nevyřeší nic nebo málo, musí ztrátu dohnat v jiné minisoutěži. \\
 +
 +==== Prezentace ====
 +<​del>​Povinnou součásti semináře jsou prezentace dvojic posluchačů. Každá dvojice prezentuje alespoň jednou za semestr. Prezentace probíhají v týdnu po minisoutěži a každá dvojice prezentuje řešení nebo rozbor některé z těch úloh této minisoutěže,​ které členové dvojice v minisoutěži //​neřešili//​. Délka prezentace je cca 10-15 minut, na jednom semináři vystoupí cca 2 dvojice. Zbývající čas semináře je podle potřeby rezervován pro vyučující a doplňující výklad algoritmů, rozbor úloh apod.</​del> ​ (Tuto část plánu asi v LS 2018 nebudeme aplikovat, domluvíme to na prvním semináři. ) 
 +
 +==== Domácí úlohy ====
 +Další body kromě povinných k zápočtu lze shromažďovat řešením úloh doma. Každá doma úspěšně vyřešená úlohy je hodnocena 1 bodem. Úlohy k domácímu řešení je nutno čerpat z neyřešených úloh v minisoutěži nebo lze volit jiné po dohodě s vyučujícícmi. ​ Lze je řešit kdykoli a odevzdávat kdykoli během semestru. ​
 +
 +
 +==== Zápočet a známkování ====
 +Úloha vyřešená prezenčně v minisoutěži je hodnocena 3 body, úloha vyřešená doma nebo mimo soutěž má hodnotu 1 bodu. V semestru je nutno vyřešit alespoň 11 úloh prezenčně v minisoutěžích,​ případně lze další úlohy řešit doma. Každý účastník musí během semestru alespoň jednou přednést prezentaci řešení některé úlohy. Za úspěšnou prezentaci získává každý její účastník 3 body, kdo na svou prezentaci bez předchozí dohody nedorazí, ztrácí 3 body (tj. získává -3 body) do závěrečného hodnocení. Klasifikace proběhne v posledním týdnu semestru, je nutno do té doby vyřešit adekvátní počet úloh a provést prezentaci/​e.
 +
 +Závěrečné známkování je dáno celkovým počtem získaných bodů 
 +   D: 36 -- 41  ​
 +   C: 42 -- 47 
 +   B: 48 -- 53
 +   A: 54 a více  ​
 +Ve výběrovém semináři s klasifikací E nepočítáme :-D.
 +     
 +
 +
 +Seminář vedou\\
 +[[mailto:​berezovs@fel.cvut.cz| Marko Genyk-Berezovskyj ]]\\
 +[[mailto:​tunystom@gmail.com | Tomáš Tunys ]]\\
 +
 +----
  
courses/a4b36acm2/2018_ls/main.txt · Last modified: 2018/10/03 03:51 (external edit)