Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:pri-bootcamp:tutorials:services [2018/07/16 17:30] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Přehled služeb studentům FEL ======
  
 +Fakulta elektrotechnická poskytuje, kromě možnosti se vzdělávat,​ i služby studentům, které jim usnadňují studium. Přehled nejdůležitějších naleznete níže.
 +
 +<note warning>"​Uživatelé výpočetní techniky se dělí na dvě disjunktní skupiny. Jedni, kteří zálohují a druzí, kteří (teprve) zálohovat začnou..."</​note>​
 +
 +====== FEL Google account ======
 +
 +Adresa elektronické pošty slouží krom standardních služeb poštovního klienta i k přístupu ke službám společnosti Google. Mezi tyto služby patří například cloudové úložiště **Google drive** s <fc #​ff0000>​NEOMEZENOU KAPACITOU</​fc>,​ případně možnost vyplňovat dotazníky související s výukou přímo jako student Fakulty elektrotechnické.
 +
 +  * Více informací naleznete na [[http://​google-apps.fel.cvut.cz/​home]].
 +
 +<​note>​FEL Google account neposkytuje všechny služby jako běžný Google účet. Například emailový klient používá fakulta vlastní.</​note>​
 +
 +====== Owncloud ======
 +Owncloud je [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Cloud_storage|cloudové úložiště]],​ na které si mohou studenti zálohovat své soukromé i studijní materiály. Celková kapacita cloudového úložiště zdarma přístupná každému ze studentů je 100 GB, avšak velikost vyčleněná pro pracovní složku studentů v počítačových učebnách je pouze 1 GB, proto je třeba zvolit složku, která se bude synchronizovat s daným zařízením.
 +
 +  * Podrobný návod včetně instalace desktopového klienta naleznete [[https://​du.cesnet.cz/​cs/​navody/​owncloud/​start|zde]] .
 +  * Přihlášení do služby Owncloud naleznete [[http://​www.cesnet.cz/​sluzby/​owncloud/​|zde]].
 +  * Owncloud patří mezi služby využívající FELid.
 +
 +<note important>​I přesto, že celková velikost úložiště je 100 GB, kapacita pracovní složky v počítačových učebnách je pouze 1 GB.</​note>​
 +
 +====== FileSender ======
 +Souborová služba FileSender slouží k odesílání a sdílení rozsáhlých souborů (až 500 GB) mezi studenty a pedagogy. Rovněž je možné vygenerovat pozvánku k nahrání souboru pro osoby mimo akademickou obec, případně odeslat soubor lidem, kteří nejsou nijak spříznění s ČVUT.
 +
 +  * Přihlášení do služby FileSender naleznete [[https://​filesender.cesnet.cz/​|zde]].
 +
 +====== Gitlab ======
 +
 +[[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Version_control|Verzovací systém]] Gitlab umožňuje studentům správu projektů. Ve zkratce poskytuje možnost uchovávat nejen aktuální podobu projektů, ale i jejich předchozí verze, což je praktické zejména v případě, že se objeví slepá ulička a je třeba se vrátit k předchozímu řešení daného problému.
 +
 +  * Přihlášení naleznete [[https://​gitlab.fel.cvut.cz/​users/​sign_in|zde]].
 +
 +<note tip>​Gitlab využívá k zabezpečení komunikace se serverem protokolu [[https://​cs.wikipedia.org/​wiki/​Secure_Shell|SSH]] (SSH je zkratkou secure shell, shell je "​skořápka"​ obklopující jádro operační systém, přes kterou může uživatel například spouštět programy, zjišťovat jejich výstupy a obecně ovládat operační systém).</​note>​
 +===== Stručné seznámení s příkazy =====
 +/*Pro zadání jakéhokoli příkazu související s git je třeba napsat klíčové slovo git (například git push). */
 +
 +  * **git clone <​repository adress>​** -- stáhne (naklonuje) celý repozitář
 +  * **git status** -- zjistí změny provedené od poslední verze
 +  * **git add <path specification>​** -- potvrdí změnu/​přidání souborů a složek
 +  * **git commit** -- vytvoří novou verzi
 +  * **git push** -- nahraje lokální repozitář do repozitáře,​ ze kterého byl stažen (repository adress)
 +  * **git pull** -- stáhne změny z repozitáře (repository adress)
 +  * **git log** -- vypíše všechny commitnuté verze
 +
 +/*V případě, že předpokládáme dvě různé větve programu nebo například v případě, že na jednom projektu pracuje více lidí, se může stát, že vzniknou dvě verze programu (**branch**),​ změny v těchto verzích je posléze třeba sloučit do jedné (**merge**).*/​
 +
 +  * Více informací naleznete [[https://​sites.google.com/​a/​fel.cvut.cz/​gitlab-informace/​|zde]].
 +
 +<note important>​Jednotlivé **commity** je nanejvýše vhodné doplnit o komentáře ke změnám provedeným v programu.</​note>​
courses/pri-bootcamp/tutorials/services.txt · Last modified: 2018/07/16 17:30 (external edit)