Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:st_toolchain [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​4000}}
 +===== ST toolchain =====
 +Pro kompilaci projektů pro architekturu ARM procesorů STM32 na pracovních stanicích je třeba instalace křížového kompilátoru.
 +Pro nahrání a debugování kódu na deskách STM32F446RE Nucleo je potom potřeba programovací rozhraní ST-LINK. ​
  
 +Po přepnutí do superuživatelského módu:
 +<code bash>
 +sudo su
 +</​code>​
 +Slouží pro instalaci potřebného toolchain na pracovní stanice níže uvedený instalační skript.
 +<code bash>
 +#install prerequisity ​
 +apt-get update
 +
 +#install cross-compiler
 +apt-get install gcc-arm-none-eabi ​
 +
 +#install usb library required by ST-LINK ​
 +apt-get install libusb-1.0-0 libusb-1.0-0-dev
 +
 +#download and build ST_LINK
 +mkdir /opt/stlink
 +cd /opt/stlink
 +git clone https://​github.com/​texane/​stlink.git
 +cd stlink
 +mkdir build
 +cd build 
 +cmake ..
 +make 
 +make install
 +
 +#add udev rules - to allow basic user to access ST-LINK devices without root privileges
 +cd /​opt/​stlink/​stlink/​etc/​udev/​rules.d/​
 +cp ./* /​etc/​udev/​rules.d
 +</​code>​
courses/b3b36prg/tutorials/st_toolchain.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)