Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:b3b36prg:tutorials:ides [2018/02/06 17:18] (current)
Line 1: Line 1:
 +{{indexmenu_n>​100}}
  
 +====== Integrovaná vývojová prostředí (Nedoporučovaná) ======
 +Obecně je vývojové prostředí (anglicky IDE, integrated development enviroments) druh softwaru, který usnadňuje práci programátorům. Například zvýrazňuje klíčová slova programovacího jazyka, automaticky odsazuje nebo doplňuje příkazy. Obvykle se jedno vývojové prostředí zaměřuje na jeden konkrétní programovací jazyk (příkladem těchto IDE může být MinGW a Clang, kterým se budeme v tomto návodu věnovat), ovšem ​ existují i vývojová prostředí pro více programovacích jazyků (například NetBeans).
 +
 +====== MinGW =======
 +MinGW neboli "​minimalistic GNU for Windows"​ je minimalistické vývojové prostředí pro Windows, které obsahuje kompilátor,​ linker i v rozšíření i jednoduché grafické prostředí (GUI) pro tvorbu programů v programovacím jazyce C -- MinGW Devepoment Studio.
 +<note tip>GNU je v tuto chvíli nedokončený program. V angličtině mimo jiné znamená GNU pakůň (odtud logo) a jeho jméno je rekurzivní zkratkou "​GNU'​s Not Unix!"​.</​note>​
 +===== Instalace MinGW a MinGW Development Studio======
 +Během instalace MinGW (a to jak mingw-get tak samotného mingw) je třeba striktně dodržovat některá pravidla a jako u každé správné instalace pokud možno minimálně zasahovat do předpřipravených nastavení. Samotná instalace se sestává z instalace //​mingw-get-setup//,​ která nainstaluje //​mingw-get//,​ který nainstaluje samotný **MinGW**.
 +Přímý odkaz ke stažení //​mingw-get-setup.exe//​ naleznete [[https://​sourceforge.net/​projects/​mingw/​files/​latest/​download|zde]].
 +<note important>​Během instalace neměňte přednastavený cílový adresář. MinGW nemusí fungovat, pokud názvy adresářů v cílové adrese obsahují mezery a je třeba měnit cestu i mimo instalaci. Pokud vám z jakéhokoli důvodu nevyhovuje C:\MinGW, prostudujte si [[http://​www.mingw.org/​wiki/​Getting_Started|oficiální návod (EN)]], jak na to.</​note>​
 +<note important>​Není doporučeno instalovat mingw-get pro všechny uživatele.</​note>​
 +Po stažení //​mingw-get-setup.exe//​ ho nainstalujeme,​ pokud možno bez modifikací,​ pokud z nějakého důvodu vyžadujeme změny, držíme se výše zmíněného oficiálního návodu. ​
 +<​note>​MinGW obsahuje jak CLI (command line installer) tak GUI (grafic user interface). Pro začátečníka je vhodnější přednastavená možnost GUI, které se budeme věnovat.</​note>​
 +Po stažení všech komponent //​mingw-get//​ pokračujeme tlačítkem __Continue__. Po otevření dialogového okna vybereme mingw32.base a mingw32-gcc-obj,​ po vybrání spustíme instalaci v záložce "​Installation"​ na horní liště zvolíme možnost "apply changes"​ a dalším dialogovém okně možno "​apply"​.
 +
 +
 +===== MinGW Development Studio ======
 +Odkaz ke stažení instalačního programu MinGW Development Studio naleznete [[http://​vaultec.mbnet.fi/​mingwstudio.php|zde]]. Na těchto stránkách je možné stáhnout i kompletní instalaci včetně samotného MinGW (//​...+MinGW compiler//​),​ ovšem tato verze používá zastaralý kompilátor(!),​ proto bude potřeba buď nainstalovat "​experimentální verzi" (//...+GCC4 4.8.1-4//​)",​ která nevyžaduje reinstalaci kompilátoru,​ nebo nainstalovat verzi //...+MinGW compiler// a kompilátor aktualizovat.
 +
 +<​note>​Aktualizace kompilátoru se provede nejjednodušeji tak, že ze složky s MinGW ve složce s MinGW DS dočasně přesuneme všechny soubory a následně do této složky nainstalujeme MinGW podle návodu uvedeného výše (opět předpokládáme,​ že v cestě k této složce nejsou v názvech adresářů mezery a proto třeba nelze použít přednastavenou složku Program Files). Po úspěšné instalaci opět vrátíme přesunuté složky, zpět aniž bychom duplicitní položky přepisovali.</​note>​
 +
 +<note important>​Kompilátor nelze aktualizovat pouze tak, že do složky s MinGW v adresáři s MinGW DS nainstalujeme MinGW, protože MinGW Installer soubory a složky nepřepisuje a v případě duplicity jen zahlásí chybu a pokračuje dál. </​note>​
 +===== Ovládání ======
 +Ovládání MinGW Development Studio si ukážeme na modelovém příkladě typu "Hello World!"​. Po spuštění v nabídce File na horní liště vybereme možnost New a v dialogovém oknu zvolíme možnost Win32 Console Application,​ zvolíme jméno projektu a adresář, do kterého se projekt uloží. Dialogové okno můžeme také spustit pomocí klávesové zkratky **ctrl+N**.
 +
 +{{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​mingwds_tvorbaprojektu1.png|}}
 +
 +Po vytvoření projektu je třeba přidat vlastní obsah projektu, podobně jako v prvním případě například pomocí klávesové zkratky **ctrl+N** a v kartě Files zvolíme C/C++ Source Files. Soubor pojmenujeme main.c. Písmeno "​c"​ na konci názvu je důležité,​ protože MinGW jinak předpokládá C++ soubor.
 +
 +{{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​mingwds_tvorbaprojektu2.png|}}
 +
 +Po napsání zdrojového kódu projekt sestavíme. Buď k tomu použijeme tlačítko ({{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​build.png|}}) hned pod horní lištou, nebo klávesovou zkratku **F7**. Ke kompilaci aktuální souboru slouží tlačítko ({{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​compile.png|}}) a klávesová zkratka **ctrl+F7**.
 +
 +{{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​mingwds_tvorbaprojektu3.png|}}
 +
 +Zkompilovaný a zlinkovaný projekt spustíme pomocí červeného vykřičníku (<fc #​ff0000>​**!**</​fc>​) pod horní lištou, případně pomocí klávesové zkratky **ctrl+F5**.
 +
 +{{:​courses:​b3b36prg:​tutorials:​mingwds_tvorbaprojektu4.png|}}
 +
 +<note important>​Po dokončení modelového příkladu silně doporučujeme se seznámit s dalšími funkcemi vývojového prostředí,​ které jsou nad rámec tohoto tutoriálu.</​note>​
 +
 +====== CLang =======
 +CLang je open-source kompilátor,​ který poskytuje alternativu k GCC. Oproti GCC disponuje větší rychlostí kompilace a lepší diagnostikou chyb. CLang je určen pro operační systémy založené na Unixu (Linux, Mac OS).
 +
 +
 +<​note>​CLang stejně jako MinGW je GNU software. Za rychlost vděčí CLang projektu VVLM (Low Level Virtual Machine), který je zaměřen na optimalizaci kompilace programů napsaných v libovolném programovacím jazyce.</​note>​
 +
 +===== Instalace =====
 +
 +CLang vyžaduje pro správnou funkci testování [[http://​www.python.org/​download|Python]] a pro kompilaci [[ http://​www.cmake.org/​download|CMake]]. Python ver 2 i 3 by měla být součástí doporučené verze Ubuntu 14.04.4 (lze ověřit příkazem **python -V**).
 +
 +<​note>​Pro kompilaci je vyžadována verze CMake 3.4.3 a novější, která z jistých důvodů není součástí repositáře a proto ji nelze příkazem **sudo apt-get install cmake** ani jeho variací získat, proto je třeba nainstalovat CMake ručně. </​note>​
 +
 +=== Instalace CMake 3.5.2. ===
 +Nejprve stáhneme chybějící CMake. Otevřeme terminál a zapíšeme tyto příkazy:
 +  * **wget http://​www.cmake.org/​files/​v3.5/​cmake-3.5.2.tar.gz** -- stažení
 +  * **tar xzf cmake-3.5.2.tar.gz** -- rozbalení
 +  * **cd cmake-3.5.2** -- změna adresáře
 +Před samotnou kompilací je ještě potřeba stáhnout z repositáře build-essential,​ který vyřeší problém s nesprávně nastaveným cpp prostředím,​ který v některých případech přetrvává i po ručním přenastavení.
 +  * **sudo apt-get install build-essential** -- po potvrzení by se příkazová příkazová řádka měla začít plnit
 +  * **./​configure −−prefix=/​opt/​cmake** -- konfigurace před kompilací
 +  * **make** -- kompilace
 +  * **sudo make install** -- instalace
 +
 +Pokud příkaz **/​opt/​cmake/​bin/​cmake -version** vrací text podobný "cmake version 3.5.2",​ pak je vše v pořádku.
 +
 +<note tip>​Příkaz **sudo** (**s**ubstitude **u**ser **do**) určuje, že zbytek příkazu je spouštěn jiným uživatele, kterým je zpravidla root, který má stejná práva jako systém (root je tedy obdobou administrátora). </​note>​
 +
 +=== Instalace aktuální verze CLangu (vyžaduje 15-20 GB)===
 +<note tip>Pro zjištění,​ zda-li máte dostatek místa na disku použijte příkaz **df -h**.</​note>​
 +Nejdříve je třeba doplnit chybějící Subversion, oproti CMake je součástí repositáře,​ proto stačí do konzole napsat a případně potvrdit:
 +  * **sudo apt-get install subversion** -- stažení a instalace
 +  * Nastavíme pracovní adresář, do kterého chceme nainstalovat LLVM, jehož součástí je CLang (pomoci příkazu **cd** ​
 +  * **svn co http://​llvm.org/​svn/​llvm-project/​llvm/​trunk llvm** -- stažení ​   ​
 +  * //Pokud se konzole začala zuřivě plnit adresami, pak instalace probíhá jak má.//
 +
 +V dalších krocích se zaměříme na instalaci samotného CLangu.
 +  * **cd llvm/​tools** -- změna adresáře
 +  * **svn co http://​llvm.org/​svn/​llvm-project/​cfe/​trunk clang** -- stažení
 +  * //Terminál by se měl opět začít plnit adresami stahovaných souborů.//
 +  * **cd ../.. **  -- změna adresáře
 +
 +Nyní sestavíme samotné programy LLVM a CLang
 +  * **mkdir build** -- tvorba složky
 +  * **cd build** -- změna adresáře
 +  * **/​opt/​cmake/​bin/​cmake -G "Unix Makefiles"​ ../llvm** -- kompilace
 +  * **make** -- kompilace
 +
 +Instalace CLangu by tímto měla být úspěšně provedena.
 +
 +
 +=== Instalace CLangu z repozitáře ===
 +
 +Poslední verze Clangu přístupná z depozitáře je Clang 3.5. Pro instalaci stačí napsat do terminálu:
 +  * **sudo apt-get install llvm-3.5 clang-3.5**
 +Tím je Clang 3.5 nainstalován.
courses/b3b36prg/tutorials/ides.txt · Last modified: 2018/02/06 17:18 (external edit)