Warning
This page is located in archive.

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

courses:a7b33dif:pravidlazapocetzkouska [2018/02/18 13:01] (current)
hlavac created
Line 1: Line 1:
 +====== Pravidla k zápočtu a zkoušce ======
 +===== Zápočet =====
 +Zápočet bude udělen, když student úspěšně odevzdá ​
 +  * všechny **[[courses/​a7b33dif/​cviceni/?&#​ukoly|úkoly]]** ze cvičení, ​
 +  * semestrální **[[courses:​a7b33dif:​projektaesej|projekt]]** přes odevzdávací systém i na CD/DVD a 
 +  * **[[courses:​a7b33dif:​projektaesej|esej]]** (viz níže) a
 +  * bude mít nejvýše **tři absence** na cvičení.
 +
 +===== Zkouška =====
 +  * Zkoušeni mohou být jen ti studenti, kteří získali zápočet ze cvičení. ​
 +  * Zkouška se skládá z písemné a ústní části. Ústní část zkoušky následuje po opravě písemek, tj. asi 60 minut po ukončení písemky. ​
 +  * V písemné části student odpovídá na typicky šest otázek vybraných z předem známého seznamu. Student má na napsání písemky maximálně 40 minut. Ústní zkoušení následuje po opravě písemek, typicky hodinu po jejich odevzdání. ​
 +  * V ústní části zkoušející bude se studentem diskutovat o eseji, odevzdaném semestrálním projektu a klást doplňující otázky. ​
 +  * Bodové hodnocení jednotlivých částí zkoušky: písemka 48 bodů, esej 20 bodů, fotografický projekt 32 bodů (hodnoceno magistrem Sejkotem u zkoušky). Zároveň se ke zkouškovému hodnocení připočítává případná sankce až 18 bodů za pozdní odevzdání úloh a projektu, viz. sekce věnovaná [[courses:​a7b33dif:​projektaesej|projektu]].
 +  * Ústní zkouška může výsledné hodnocení individuálně změnit. ​
 +  * Hodnocení: ​
 +
 +^ A ^ B ^ C ^ D ^ E ^ F ^ 
 +| 100–90 bodů |  89–80 bodů | 79–70 bodů | 69–60 bodů | 59–50 | < 50 bodů |
 +===== Zkouškové otázky =====
 +Zkouškové otázky se vybírají typicky náhodně z předem daného ​
 +{{:​courses:​a7b33dif:​a7b33dif-collque.pdf|seznamu}}.
 +===== Hodnocení projektu =====
 +Projekt se hodnotí se třech kategoriích: ​
 +  * forma (0–8 bodů), ​
 +  * obsah (0–16 bodů), ​
 +  * originalita (0–8 bodů). ​
 +
 +Jakékoliv dílo má svou formu, obsah a původnost.
 +
 +Technika je skryta pod formou, respektive se to někdy zaměňuje. Obsah je důležitější,​ než forma. Pokud je tomu naopak, říkáme, že dílo je formální, bezobsažné,​ dekorativní... Snaha o jedinečnost je důležitý motiv v tvorbě, ale nesmí jít o originalitu za každou cenu. Občas se stane, že dílo je sice z našeho pohledu nové, originální,​ ale obsahově i formálně kulhá.
 +
 +Ideální situace nastává v případě, kdy jakékoliv lidské dílo, nejen náš fotografický studentský projekt, má originální myšlenku, je obsahově hodnotný a technicky (výtvarně,​ má vhodnou formu) dobře zpracovaný.
 +
 +===== Hodnocení eseje =====
 +Obdobně jako u projektu, jen bodová škála je jiná:
 +  * forma (0–5 bodů),
 +  * obsah (0–10 bodů),
 +  * originalita (0–5 bodů). ​
 +
 +
 +----
 +//Stránku udržuje Václav Hlaváč//
 +
 +
 +
  
courses/a7b33dif/pravidlazapocetzkouska.txt · Last modified: 2018/02/18 13:01 by hlavac