Standardní úlohy

A. Organizace

 • Studenti pracují v 2-členných týmech, v nichž všichni mají rovnocenné postavení.
 • Během semestru vypracovávají postupně se rozvíjející úlohu, rozdělenou na 3 fáze, od jednodušších částí až po komplexní interaktivní scénu. Jednou z fází je tvorba modelů pomocí 3D rekonstrukce pro společnou galerii.
 • V každé fázi jsou hodnoceny jak individuální modely jednotlivých studentů, tak společná scéna určená pro prezentaci individuálních částí.
 • Veškerá data se umísťují na server leyfi.felk.cvut.cz do adresáře odpovídajícího číslu týmu. Stránky se píší v HTML5, CSS3 a můžete i využít PHP.

B. Úloha

Úlohou týmu je vytvořit interaktivní scénu s tématem “Virtual Exhibition”. Cílem prezentace je procházet prostorovou scénu (tj. nahlížet na její součásti z různých stran a úhlů) a vyzkoušet si funkčnost interaktivních prvků.

Vhodnými objekty jsou oblíbené hračky z mládí ;)

C. Individuální modely

Vytváření modelů je autorskou tvorbou, při níž nelze využívat existující (cizí) modely ani jejich části, viz Akademická pravidla (část Odborná práce). Z jiných modelů lze pouze čerpat inspiraci. Jedinou výjimkou je použití externích textur a zvuků za podmínky úplného uvedení jejich zdroje.

Každý student vytvoří jeden interaktivní model dostatečné složitosti (složitost konzultujte s cvičícím). Příkladem může být satelit včetně “výstupků” a pohyblivých částí (ukázka - na str. 12 jsou vhodné prvky, které budou na modelu vymodelovány a funkční). Tyto funkční prvky budou pohyblivé, tak jak v reálu, při najetí myši přes ně, budou naznačovat že jsou aktivní a při kliknutí se zobrazí informace vysvětlující jejich funkcionalitu.

Prvky budou umístěny ve společné scéně, galerie.

V galerii modelů, budou umístěny jak svoje interaktivní modely, tak modely získané 3D rekonstrukcí pro vyzkoušení si netradičních technik tvorby modelu. Jedná se o 1 model získaný 3D modelováním dle fotografií (SketchUp) nebo 1 model rekonstruovaný fotogrametriií a 1 model získaný 3D laser-skenem.

Charakteristika individuálních interaktivních modelů:

 • Je tvořen geometrií, jejíž rozsah nepřesáhne 1.000 trojúhelníků.
 • Textury nesmějí v dekomprimovaném tvaru celkově zabrat pro jeden model více než 4 MB paměti.
 • Interakce a animace jsou vždy doplněny vhodným zvukem. Soubory se zvuky nesmějí pro jeden model přesáhnout velikost 1 MB.
 • Model má nejméně 3 stupně detailu (LOD), posledním stupněm může být prázdný uzel (Group).
 • Nejméně na jedné části modelu prokazuje student schopnost vytvořit manipulace.
 • Nejméně na jedné části modelu prokazuje student schopnost vytvořit animace.

Webové stránky obsahují:

 1. Stránky a adresáře věnované jednotlivým modelům. Veškerá data týkající se interaktivních modelů budou v adresáři “/inter_X”. Analogicky pak vzniknou i pro modely získané 3D rekonstrukcí a skenováním /3Drec_X. Kde X je <1;9> dle počtu modelů daného typu.
 2. V adresáři každého modelu budou závazně následující soubory, na které současně povedou příslušné odkazy:
  • obr.jpg - náhled scény (snapnuté okénko) v podobě obrázku daného modelu o velikosti přesně 256×256 pixelů.
  • index.html - prezentační stránka virtuálního modelu. Obsahuje zadání, stručné informace o řešení, technické specifikace (viz další bod) a vloženou virtuální scénu (“EMBED” v okénku o velikosti přesně 800×600 pixelů). Dále obsahuje měření rychlosti zobrazování (fps) a odkaz na “fullscreen” virtuální scénu.
  • technické specifikace individuálních modelů obsahující:
   • Geometrie - uvedení počtu trojúhelníků modelů.
   • Textury - výpočet alokace texturovací paměti včetně obrázků použitých textur.
   • Zvuky - přehled použitých zvukových modelů s uvedením velikosti souborů.
   • Podrobný postup získání 3D modelu v případě modelu získaného 3D rekonstrukcí (všechny parametry algoritmů použitých na model) a zdrojová data pro rekonstrukci (např. odkaz na fotografie a mračna bodů)
  • vse.zip - archiv celého adresáře dané fáze (vyčištěný od zbytečných dat, např. pracovních souborů či starších verzí).

D. Společná scéna

Scéna, v níž jsou rozmístěny individuální modely všech členů týmu, je doplněna webovými stránkami s technickými a doplňujícími informacemi.

Webové stránky obsahují:

 1. Základní informace o členech týmu (jméno, e-mail, rozvrh, apod.).
 2. Popis scénáře (rozvržení scény a funkčnost modelů).
 3. Vytvořte adresáře a stránky pro jednotlivé fáze projektu /faze_(1 - 3) - pro ně také dodržujte pravidla uvedená v bodu C.2. Zde se bude nacházet společná scéna týmu s vloženými individuálními modely.
 4. Všechny stránky budou HTML5 a CSS3 validní.

Virtuální scéna obsahuje:

 1. Galerii modelů, případně další jednoduché geometrické objekty.
 2. Interaktivní panel otevírající dveře do výstavního prostoru po splnění hádanky.
 3. Podstavec nebo vyhrazený prostor pro každý z modelů.
 4. Sadu stanovišť (Viewpoint) tvořících plynulou procházku scénou a poskytujících pohledy na jednotlivé instance modelů.
 5. Doplňkovou sadu stanovišť určenou pro měření rychlosti zobrazování s ohledem na stupně LOD.
 6. U každého modelu se při přiblížení avatara zobrazí Uživatelské rozhraní ve formě HUD (Head-Up Display) umožňující:
  1. Informativní text o exponátu a autorovi
  2. Vypnutí a zapnutí osvětlení nad exponátem
  3. Přepínač alespoň na tři barevné mutace exponátu
  4. Tlačítko pro spuštění otáčení exponátu a slider pro ruční otáčení s exponátem
  5. Tlačítko pro zapnutí/vypnutí zábavné animace exponátu
 7. Pěkné prostředí.
 
Groups:
courses/a7b39mvr/tutorials/ulohy.txt · Last modified: 2017/01/12 14:03 by zara